Velebí moja duša Pána
a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,
a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie
s tými, čo sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena,
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka,
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
ako sľúbil našim otcom,
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.

Zdravas‘, hviezda morská,
jasná rajská brána,
slávna Matka Božia,
pritom večne Panna.

Prijmúc ono „Ave“,
čo ti anjel spieva,
vráť nám milosť
a zmeň v opak meno Eva.

Trestancom sním putá,
slepcom zažni svetlo,
odvráť zlo, by dušu
vždy len dobro stretlo.

Ukáž sa sťa matka,
aby skrze teba
ujal sa nás ten,
čo pre nás zišiel z neba.

Prevyšuješ všetky
a máš srdce vľúdne;
očisť naše, nech je
pokorné a cudné.

Pomôž nám žiť čisto,
k nebu kráčať isto,
kde nás radosť spojí
s Kristom, veď sme svoji.

Nech sa večne vzdáva
Otcu, Synu sláva,
aj Duchu buď chvála
rovná, neskonalá.

Amen

Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami.
Synu, Vykupiteľu sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duchu Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Bože, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka Božej milosti,
Matka najčistejšia,
Matka najčistotnejšia,
Matka nepoškvrnená,
Matka neporušená,
Matka premilá,
Matka predivná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna ctihodná,
Panna chválitebná,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Stolica múdrosti,
Príčina našej radosti,
Nádoba duchovná,
Nádoba počestná,
Výborná nádoba pobožnosti,
Ruža duchovná,
Veža Dávidova,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána nebeská,
Hviezda ranná,
Uzdravenie nemocných,
Útočište hriešnikov,
Potešenie zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná bez poškvrny dedičného hriechu počatá,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná presvätého ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.

Amen

Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane. zmiluj sa nad nami.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami.
Synu, Vykupiteľu sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duchu Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.

Srdce Panny Márie, oroduj za nás.

Srdce Panny Márie, predmet zaľúbenia Božieho Srdca,
Srdce Panny Márie, zjednotené s Ježišovým Srdcom,
Srdce Panny Márie, nástroj Ducha Svätého,
Srdce Panny Márie, svätyňa božskej Trojice,
Srdce Panny Márie, svätostánok vteleného Slova,
Srdce Panny Márie, ochránené od poškvrny dedičného hriechu.
Srdce Panny Márie, nesmiem)‘ poklad milosti,
Srdce Panny Márie, požehnané medzi všetkými srdcami,
Srdce Panny Márie, trón žiariaci slávou,
Srdce Panny Márie, priepasť pokory,
Srdce Panny Márie, dokonalá obeta božskej lásky,
Srdce Panny Márie, pribité na kríž s Ježišom Kristom,
Srdce Panny Márie, prameň útechy zarmútených,
Srdce Panny Márie, bezpečné útočište hriešnikov,
Srdce Panny Márie, nádej umierajúcich,
Srdce Panny Márie, stolica milosrdenstva

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Mária, nepoškvrnená Panna, s jemným a pokorným srdcom,
Pretvor naše srdce podľa Srdca Ježišovho.

Zdravas‘, Kráľovná, matka milosrdenstva,
život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas‘.
K tebe voláme, hriešni synovia Evy,
v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci.

A preto teda, Orodovnica naša,
obráť k nám tie svoje premilosrdné oči.

A nám Ježiša, ktorý je požehnaný
plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.

Ó, milostivá a nad všetky pobožná,
ó, presladká Panna, Matka Božia, Mária.

Rozpamätaj sa,
svätá Panna Mária,
že nikdy nebolo počuť,
že by bol niekto opustený,
kto sa utiekal pod tvoju ochranu
a teba o pomoc alebo príhovor žiadal.
Aj ja touto dôverou povzbudený
k tebe, Matka,
Panna panien, sa ponáhľam,
k tebe prichádzam,
k tebe sa uchyľujem,
ja úbohý hriešnik,
Matka večného Slova,
nezavrhni moje slová,
ale ich milostivo vypočuj a vyslyš.

Amen.

Pod tvoju ochranu sa utiekame,
svätá Božia Rodička,
neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi
a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,
ty, Panna slávna a požehnaná.

Amen
(modlitba z 3. storočia)

Stála Matka bolestivá
vedľa kríža ľútostivá,
keď na ňom Syn milý pnel.

Ach, tej Matke prežalostnej,
zarmútenej a bolestnej
sedmorý meč v duši tkvel.

Ó, jak smutná, doráňaná
bola ona požehnaná
Matka Syna Božieho.

Jak plakala a trpela
svätá Matka, keď videla
muky Syna milého.

Ktože by z nás nezaplakal,
keby videl, bolesť aká
je v jej srdci nevinnom.

Kto by nebol rozžialený,
pozorujúc bolesť Ženy,
ako trpí so Synom.

Pre hriech ľudu bezbožného
vidí Syna zmučeného,
jak ho človek zbičoval.

Vidí, že Syn milovaný
dokonáva opustený;
dušu Otcu odovzdal.

Ó, ty, Matka, žriedlo lásky,
nech prežívam bôľ tvoj ťažký
a nech s tebou nariekam.

Nech mi srdce láskou planie
ku Kristovi neprestajne,
veď on je môj Boh a Pán.

Kriste, keď zo sveta vyjdem,
nech skrz tvoju Matku prídem
k slávnej palme víťazstva.

Svätá Matka, Krista rany,
ktorými bol doráňaný,
hlboko mi v srdce vtlač.

Na bolestiach Syna tvojho
za mňa z lásky trpiaceho,
nech mám podiel, v srdci plač.

Daj, nech s tebou plačem, kvílim
a nech s Kristom spolucítim,
kým len tu ja budem žiť.

Pod krížom stáť s tebou túžim,
k tebe v žiali sa pridružím
a chcem s tebou žalostiť.

Panna panien prevznešená,
aj pre mňa si zúbožená,
preto s tebou nariekam.

Daj, nech Kristovu smrť nosím
a na kríži účasť prosím,
rany jeho uctievam.

Raň ma bôľmi Krista Pána,
svätým Krížom opoj aj mňa
i krvou Nevinného.

A pred večným ohňom chráň ma,
pomáhaj mi, svätá Panna,
v deň súdu posledného.

Nech je mi kríž útočišťom,
Kristova smrť – život s Kristom;
vyprosuj mi milosti.

A keď moje telo skoná,
daj, nech moja duša spozná
život rajskej radosti.

(Jacopone da Todi, 13. st.)

Kondák 1

Tebe, Bohorodička, mocná vládkyňa, spievame víťaznú pieseň. Vyslobodila si nás od zlého, preto ti vrúcne ďakujeme, hoci sme len nehodní služobníci. Ty si nepremožiteľná, zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: Raduj sa, panenská Nevesta!

Ikos 1

Z neba bol poslaný archanjel, aby Matke Boha povedal: Raduj sa! A keď videl, že ty, Pane, po jeho slovách berieš na seba ľudské telo, v údive stál a takto ju pozdravil:

Raduj sa, lebo skrze teba k nám radosť prichádza!
Raduj sa, lebo skrze teba pominie prekliatie!
Raduj sa, lebo si pozdvihla padnutého Adama!
Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine!

Raduj sa, ľudskému rozumu nepochopiteľná výšina!
Raduj sa, hlbina, ktorú nepreniknú ani oči anjelské!
Raduj sa, nádherný trón kráľovský!
Raduj sa, lebo si v živote nosila Stvoriteľa vesmíru!

Raduj sa, zornica, ktorá nám východ Slnka zvestuje!
Raduj sa, lono, v ktorom sám Boh prebýval!
Raduj sa, lebo skrze teba sa obnovuje všetko stvorenie!
Raduj sa, lebo skrze teba sa Stvoriteľovi klaniame!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondák 2

Najsvätejšia Panna, istá si svojím panenstvom, smelo povedala Gabrielovi: „Záhadné sú tvoje slová a duši mojej ťažko pochopiteľné, lebo mi oznamuješ, že počnem bez muža a budem matkou, pričom voláš: Aleluja!“

Ikos 2

Panna si túžobne želala pochopiť toto tajomstvo, preto povedala Božiemu sluhovi: „Povedz mi, ako sa môže v panenskom lone počať a narodiť z neho syn?“ A on ju s bázňou a úctou pozdravil:

Raduj sa, vyvolená na uskutočnenie nevýslovného tajomstva!
Raduj sa, mlčanlivá viera prosiacich!
Raduj sa, začiatok Kristových zázrakov!
Raduj sa, ty, v ktorej sa začali plniť jeho príkazy!

Raduj sa, rebrík, po ktorom sám Boh z neba zostúpil!
Raduj sa, most, po ktorom ľudstvo zo zeme do neba prechádza!
Raduj sa, zázrak, pri ktorom nenachádzajú slová ani anjeli!
Raduj sa, lebo ty si prinútila démonov nariekať!

Raduj sa, lebo si porodila svetlo zázračné!
Raduj sa, lebo si zachovala v srdci tajomstvo!
Raduj sa, lebo prevyšuješ všetkých mudrcov!
Raduj sa, lebo osvecuješ mysle všetkých veriacich!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondák 3

Moc Najvyššieho zatônila Pannu, čo muža nepoznala, jej ne¬poškvrnené lono sa stalo úrodnou pôdou pre všetkých, čo túžia po spáse a takto jej spievajú: Aleluja!

Ikos 3

Panna, ktorá v živote Boha nosila, ponáhľala sa k Alžbete Dieťa v Alžbetinom lone hneď rozpoznalo Máriin pozdrav, za¬plesalo a pohybmi namiesto spevu odpovedalo Bohorodičke:

Raduj sa, nevädnúca ratolesť stromu života!
Raduj sa, životná sila nesmrteľného ovocia!
Raduj sa, ty, ktorá si urobila Stvoriteľa milovníkom ľudí!
Raduj sa, lebo si porodila rozsievača života!

Raduj sa, úrodná vinica, ktorá rodí bohatstvá milosti!
Raduj sa, stôl, ktorý‘ ponúka hojnosť zmierenia!
Raduj sa, lebo ty si raj, čo zakvitol do bohatej úrody!
Raduj sa, lebo dušiam pripravuješ útočisko istoty!

Raduj sa, ľubovonné kadidlo modlitieb!
Raduj sa, zmierenie sveta celého!
Raduj sa, lebo sprostredkúvaš Božie milosrdenstvo hriešnikom!
Raduj sa, lebo cez teba majú ľudia v Bohu dôveru!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondák 4

Panický Jozef umáral sa pochybnosťami, chvel sa a trápil sa, pozeral na teba, Nepoškvrnená, a snoval plán, že ťa tajne prepustí, ale poučený Svätým Duchom o tvojom počatí zvolal. Aleluja!

Ikos 4

Keď pastieri počuli spev anjelov o Kristovom narodení, ponáhľali sa k nemu. Našli ho ako nepoškvrneného baránka v bezpečnom Máriinom lone, preto jej spievali hymnus:

Raduj sa, Matka baránka a pastiera!
Raduj sa, košiar duchovných ovečiek!
Raduj sa, postrach neviditeľných nepriateľov!
Raduj sa, lebo brány raja otváraš!

Raduj sa, lebo nebo so zemou sa raduje!
Raduj sa, lebo pozemšťania s nebešťanmi plesajú!
Raduj sa, podobná ústam apoštolov, čo neúnavne hovoria!
Raduj sa, pre mučeníkov neporaziteľná dôvera!

Raduj sa. našej viery pevná opora!
Raduj sa jasné poznanie ľúbosti!
Raduj sa, lebo si pokorila podsvetie!
Raduj sa, ty, ktorej slávou sme sa obliekli!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondák 5

Traja mudrci uzreli jasnú hviezdu a nasledovali ju, svietila im na cestu a zastavila sa nad miestom, kde našli mocného kráľa. A keď sa približovali k Neprístupnému, klaňali sa mu a volali: Aleluja!

Ikos 5

Keď chaldejskí synovia uvideli, že ten, ktorý stvoril ľudí a prijal na seba podobu služobníka, spočíva v panenskom náručí, ochotne mu odovzdali svoje dary a Blahoslavenej volali:

Raduj sa, Matka hviezdy, ktorá nehasne!
Raduj sa, zora dňa tajomného a večného!
Raduj sa, lebo ty si oheň pokušení zhasila!
Raduj sa, lebo ty osvecuješ ctiteľov Najsvätejšej Trojice!

Raduj sa, lebo skrze teba bol neľudský tyran sv ojej moci zbavený!
Raduj sa, lebo si Krista milujúceho ľudí zrodila!
Raduj sa, lebo si nás vyslobodila z otroctva pohanstva!
Raduj sa, snímajúca z nás blato nerestí!

Raduj sa, lebo si urobila koniec modlárstvu!
Raduj sa, lebo ty hasíš utrpení plamene!
Raduj sa, vodkyňa veriacich po cestách panenstva!
Raduj sa, všetkým ľudským pokoleniam veselosť!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondák 6

Keď sa traja mudrci vrátili do Babylonu, ohlasovali ľuďom, že sa splnilo proroctvo o príchode Krista Vykupiteľa, ale Herodesa obišli, lebo ti nechcel spievať: Aleluja!

Ikos 6

Spasiteľ, ty si svetlom svojej pravdy ožiaril Egypt a odohnal si preč temnoty bludu. Jeho modly nemohli odolať tvojej múdrosti, preto padli. A tí, čo sa vyslobodili z ich zajatia, volali Bohorodičke.

Raduj sa, všetkých ľudí obnova!
Raduj sa, víťazstvo nad démonmi!
Raduj sa, lebo si porazila bludárske kráľovstvo!
Raduj sa, lebo si odhalila márnosť modlárstva!

Raduj sa, more, v ktorom sa potopil pyšný faraón!
Raduj sa, skala, z ktorej pijú tí, čo túžia po živote!
Raduj sa, ohnivý stĺp, ktorý nás vedie v temnotách!
Raduj sa, ochranný plášť sveta širší ako obloha!

Raduj sa, ty, ktorá prinášaš chlieb nad mannu cennejší!
Raduj sa, služobníčka sladkého a svätého pokrmu!
Raduj sa, krajina zasľúbená!
Raduj sa, lebo medom a mliekom oplývaš!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondák 7

Keď sa Simeon chystal opustiť tento svet a zatúžil po večnom živote, položili ťa na jeho ruky ako dieťa, ale on v tebe spoznal skutočného Boha. Plný údivu nad tvojou nevýslovnou múdrosťou volal: Aleluja!

Ikos 7

Svoju moc zjavil Stvoriteľ, nové stvorenie nám ukázal a my skrze neho jestvujeme. On z nepoškvrneného lona vyklíčil, ale ho neporušil, a my, keď sme tento zázrak spoznali, oslavujeme ho a voláme:

Raduj sa, kvet, ktorý nikdy nevädne!
Raduj sa, veniec striedmosti!
Raduj sa, jasný vzor nášho vzkriesenia!
Raduj sa, lebo nám zobrazuješ anjelov!

Raduj sa, sladké ovocie stromu, ktoré živí veriacich!
Raduj sa, košatý strom, v ktorého tieni mnohí oddych nachodia!
Raduj sa, lebo si v živote nosila vykupiteľa zajatých!
Raduj sa, lebo si porodila vodcu zblúdených!

Raduj sa, uprosenie spravodlivého sudcu!
Raduj sa, lebo vyprosuješ odpustenie mnohým hriešnikom!
Raduj sa, láskavé zahalenie našej nahoty!
Raduj sa, láska, ktorá prevyšuje všetko poznanie!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondák 8

Na neobyčajné stvorenie sme hľadeli. Zabudnime aj my na tento svet a naše mysle obráťme k nebu. Najvyšší Boh preto prišiel v pokore na svet ako človek, aby priviedol k sebe všetkých, čo k nemu volajú: Aleluja!

Ikos 8

Ó neopísateľné Slovo, ty celé v nebi aj na zemi prebývaš, svojím príchodom na zem nezmenilo si svoju božskú podstatu, narodilo si sa z bohumilej Panny, ktorá počúva naše hlasy:

Raduj sa, nekonečného Boha príbytok!
Raduj sa, brána presvätého tajomstva!
Raduj sa, ustavičné volanie neverných k obráteniu!
Raduj sa, nekonečná chvála veriacich!

Raduj sa, ohnivý a svätý voz toho, kto na cherubínoch spočíva!
Raduj sa, preslávny príbytok toho, ktorému slúžia serafíni!
Raduj sa, nepriateľov zmierenie!
Raduj sa, lebo v tebe sa spojilo panenstvo s materstvom!

Raduj sa, prostredníčka odpustenia priestupkov!
Raduj sa, lebo skrze teba sa nám raj otvára!
Raduj sa, kľúč od Kristovho kráľovstva!
Raduj sa, nádej večných radostí!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondák 9

Všetky anjelské zbory žasli nad veľkým tajomstvom vtelenia. Videli, neprístupný Bože, ako si sa stal pre všetkých prístupným človekom. Medzi nami prebývaš a počúvaš naše volanie: Aleluja!

Ikos 9

Pred tebou, Bohorodička, slávni rečníci zmĺkli ako nemé ryby. Nedokázali pochopiť, že si aj po pôrode zostala pannou, lež my obdivujeme toto tajomstvo a s vierou voláme:

Raduj sa, príbytok Božej múdrosti!
Raduj sa, poklad Božej prozreteľnosti!
Raduj sa, lebo múdrosť sveta sa v tebe vidí nemúdrou!
Raduj sa, lebo pred tebou aj slávni rečníci zamĺkli!

Raduj sa, veď pred tebou sú nevedomí aj mudrci!
Raduj sa, lebo pred tebou zhasla sláva básnikov!
Raduj sa, lebo si odhalila všetky výmysly!
Raduj sa, lebo si naplnila siete rybárov!

Raduj sa, lebo ty vytrhávaš duše z priepasti ničoty!
Raduj sa, lebo ty obohacuješ mnohých poznaním!
Raduj sa, archa pre tých, čo túžia po spáse!
Raduj sa, prístav na ceste životom!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondák 10

Obetoval seba samého, aby spasil svet. Preto prišiel ako pastier a ako Boh v ľudskej podobe. Všetkých nás volá k sebe a po¬čúva naše volanie: Aleluja!

Ikos 10

Bohorodička, Panna, ty si vzorom panien a všetkých, čo ťa vzývajú a utiekajú sa k tebe. Stvoriteľ neba a zeme ťa ozdobil, Nepoškvrnená, a prebývajúc v tvojom lone, naučil všetkých vzdávať ti slávu:

Raduj sa, pilier panenstva!
Raduj sa, brána spasenia!
Raduj sa, začiatok duchovnej obrody!
Raduj sa, prostredníčka Božích milostí!

Raduj sa, lebo obnovuješ v hriechu počatých!
Raduj sa, učiteľka sklamaných!
Raduj sa, lebo si zvodcu duši zahnala!
Raduj sa, lebo si porodila rozsievača čistoty!

Raduj sa, palác zásnub prečistých!
Raduj sa, lebo posilňuješ duše verné Pánovi!
Raduj sa, ochrankyňa panien láskavá!
Raduj sa, nevesta, svätých duší ozdoba!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondák 11

Presvätý Bože, ani najkrajšia pieseň nemôže ospievať veľkosť tvojho zamilovania. Hoci by sme ti ich venovali toľko, ako je piesku na zemi, nikdy neoceníme to, čo nám dávaš, preto ti spievame: Aleluja!

Ikos 11

Najsvätejšia Panna, zjavuješ sa nám v temnotách ako svetelná pochodeň. Zažíhaš duchovné svetlo a všetkých vedieš k poznaniu Boha. Svojím leskom osvecuješ naše mysle, preto ťa ctíme a voláme:

Raduj sa, lúč duchovného slnka!
Raduj sa, žiara neuhasínajúceho svetla!
Raduj sa, blesk, čo ožaruje duše!
Raduj sa, búrka, čo desí nepriateľa!

Raduj sa, lebo si zjavila najjasnejšieho svetla záplavu!
Raduj sa, prameň rieky mohutnej!
Raduj sa, predobraz liečivého prameňa!
Raduj sa, čo škvrny hriechov umývaš!

Raduj sa, voda, v ktorej sa omýva svedomie!
Raduj sa, čaša naplnená radosťou!
Raduj sa, plnosť ľúbeznej vône Kristovej!
Raduj sa, život plný svätej radosti!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondák 12

Pán milosrdenstva sa rozhodol odpustiť ľuďom všetky tresty. Sám zostúpil k tým, čo opovrhli jeho láskou, otvoril nám brány neba, preto počuje zo všetkých úst: Aleluja!

Ikos 12

Velebíme tvojho Syna i teba, Bohorodička. Vykupiteľ prebýval v tvojom lone, posvätil ho, oslávil ťa a všetkých nás naučil prespevovať:

Raduj sa, Bohu i Slovu vhodný príbytok!
Raduj sa, lebo si väčšia ako svätyňa svätých!
Raduj sa, archa pozlátená Svätým Duchom!
Raduj sa, nevyčerpateľná pokladnica života!

Raduj sa, spravodlivým kráľom veniec nádhery!
Raduj sa, zbožným kňazom víťazná odmena!
Raduj sa, Božej cirkvi pevná opora!
Raduj sa, bezpečná hradba kráľovstva!

Raduj sa, lebo s tvojou pomocou sa dosahujú víťazstvá!
Raduj sa, lebo skrze teba naši nepriatelia padajú!
Raduj sa, môjho tela uzdravenie!
Raduj sa, mojej duše záchrana!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondák 13

Nekonečne velebená Bohorodička a Matka najsvätejšieho Slova, príjmi ako dar túto našu oslavu, chráň nás od všetkých pokušení a vysloboď od večných múk, aby sme ti vždy spievali: Aleluja!

Ikos 13

Z neba bol poslaný archanjel, aby Matke Boha povedal: Raduj sa! A keď videl, že ty, Pane, po jeho slovách berieš na seba ľudské telo, v údive stál a takto ju pozdravil:

Raduj sa, lebo skrze teba k nám radosť prichádza!
Raduj sa, lebo skrze teba pominie prekliatie!
Raduj sa, lebo si pozdvihla padnutého Adama!
Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine!

Raduj sa, ľudskému rozumu nepochopiteľná výšina!
Raduj sa, hlbina, ktorú nepreniknú ani oči anjelské!
Raduj sa, nádherný trón kráľovský!
Raduj sa, lebo si v živote nosila Stvoriteľa vesmíru!

Raduj sa, zornica, ktorá nám východ Slnka zvestuje!
Raduj sa, lono, v ktorom sám Boh prebýval!
Raduj sa, lebo skrze teba sa obnovuje všetko stvorenie!
Raduj sa, lebo skrze teba sa Stvoriteľovi klaniame!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Prijmi, najblaženejšia, prečistá Pani a Vládkyňa, Bohorodička, tieto vznešené dary, ktoré patria jedine tebe, od nás, tvojich nehodných služobníkov. Ty si vyvolená zo všetkých pokolení, svojou vznešenosťou prevyšuješ všetko nebeské a pozemské tvorstvo, veď skrze teba k nám zostúpil Pán zástupov. Tvojím prostredníctvom sme poznali Božieho Syna a mohli sme prijať jeho presväté telo a prečistú krv. Preto si blažená z pokolenia na pokolenie, od Boha požehnaná. Jasnejšia si ako cherubíni a vznešenejšia ako serafíni. A teraz, presvätá starostlivá Bohorodička, neprestaň za nás ustavične orodovať, hoci sme iba tvojimi nehodnými služobníkmi, aby sme boli zbavení zla a súženia, a ochráň nás krehkých od všetkých jedovatých mámení démonov. Pomôž nám vytrvať v dobrom až do konca, aby sme boli spasení s tvojou pomocou a aby sme oslavovali, chválili, velebili, dobrorečili a klaňali sa v Trojici jedinému Bohu a Stvoriteľovi všetkého teraz i vždy i na veky vekov. Amen.

Milostivo prijmi moju chválu, požehnaná Panna, Nepoškvrnené Počatie, Kráľovná neba i zeme. Útočište hriešnikov, Matka plná lásky, ktorej Boh chcel zveriť spravovanie milosrdenstva.

Hľa, tu som pri tvojich nohách, ja, úbohý hriešnik.

Vrúcne ťa prosím, prijmi celú moju bytosť za svoj majetok a za svoje vlastníctvo.

Konaj vo mne podľa svojej vôle, v mojej duši i v mojom tele, v mojom živote, v hodine smrti i vo večnosti.

Predovšetkým zaobchádzaj so mnou, ako si želáš, aby sa uskutočnilo, čo je o tebe napísané: „Žena rozšliape hlavu hadovi“, a tiež: „Ty jediná premôžeš bludy na celom svete“.

Nech sa v tvojich nepoškvrnených rukách plných milosrdenstva stanem nástrojom tvojej lásky, aby som bol schopný oživiť a priviesť k plnosti vlažné a zblúdené duše.

Takto sa bude šíriť kráľovstvo Božského Srdca Ježišovho.

Skutočne, samotná tvoja prítomnosť priťahuje milosti, čo obracajú a posväcujú duše, pretože na nás všetkých prúdi milosť z Božského Srdca Ježišovho skrze tvoje materské ruky.

Mária, v prítomnosti celého nebeského dvora volím si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. V úplnej poddanosti a láske zverujem a zasväcujem ti svoje telo a dušu, svoje vnútorné i vonkajšie dary, ako aj hodnotu svojich minulých, terajších i budúcich dobrých skutkov. Dávam ti úplné a neobmedzené právo vládnuť nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, podľa tvojej ľubovôle, na väčšiu Božiu slávu teraz i vo večnosti. Amen.

Ó môj Bože, preblahoslavená Trojica, túžim ťa milovať a pri¬činiť sa, aby ťa milovali, pracovať na oslávení svätej Cirkvi zachraňovaním duší na zemi a vyslobodzovaním tých, čo trpia v očistci. Túžim dokonale plniť tvoju vôľu a dosiahnuť stupeň slávy, aký si mi pripravil vo svojom kráľovstve; slovom, túžim byť svätá, ale cítim svoju bezmocnosť a prosím ťa, môj Bože, aby si bol ty sám mojou Svätosťou.

Pretože si ma tak miloval, že si mi dal svojho jediného Syna za Spasiteľa a Ženícha, nekonečné poklady jeho zásluh sú moje – obetujem ti ich s radosťou a prosím ťa úpenlivo, aby si sa na mňa pozeral iba cez Ježišovu Tvár a v jeho Srdci horiacom láskou.

Obetujem ti aj všetky zásluhy svätých (ktorí sú v nebi aj na zemi), ich úkony lásky a úkony lásky svätých anjelov. Napokon ti obetujem, preblahoslavená Trojica, lásku a zásluhy Panny Márie, mojej milovanej Matky, a jej odovzdávam svoje obetovanie s prosbou, aby ti ho podala. Jej božský Syn, môj milovaný Ženích, nám v dňoch svojho pozemského života povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to“ (Jn 16,23). Viem teda naisto, že vypočuješ moje želania; viem to, môj Bože, že čím viac chceš dať, tým väčšiu túžbu vzbudzuješ. Cítim vo svojom srdci nesmierne túžby a s dôverou ťa prosím, aby si prišiel vziať moju dušu do svojho vlastníctva. Ach, nemôžem pristupovať k svätému prijímaniu tak často, ako si želám, ale, Pane, či nie si všemohúci?… Ostávaj vo mne ako vo svätostánku, nevzd’aľuj sa nikdy zo svojej malej hostie…

Chcela by som ťa utešovať za nevďačnosť zlých ľudí a prosím ťa pokorne, aby si ma zbavil slobody znepáčiť sa ti. Ak niekedy zo slabosti upadnem, nech moju dušu ihneď očistí tvoj božský pohľad a spáli všetky moje nedokonalosti ako oheň, ktorý všetko premieňa na svetlo…

Ďakujem ti, môj Bože, za všetky milosti, ktoré si mi udelil, zvlášť za to, že si mi dal prejsť vyhňou utrpenia. V posledný deň budem hľadieť na teba a s radosťou niesť žezlo kríža. Pretože si mi dal milostivo účasť na tomto predrahom kríži, dúfam, že sa ti v nebi budem podobať a že uzriem na svojom oslávenom tele žiariť sväté znaky tvojho Utrpenia…

Dúfam, že po pozemskom vyhnanstve budem sa z teba radovať vo Vlasti, avšak nechcem si zhromažďovať zásluhy pre nebo, chcem pracovať jedine z lásky k tebe, za jediným cieľom, aby som ti robila radosť, aby som potešovala tvoje Najsvätejšie Srdce a zachraňovala duše, ktoré ťa budú večne milovať.

Na sklonku života sa pred tebou objavím s prázdnymi rukami: lebo ťa neprosím, Pane, aby si počítal moje skutky… Všetky naše spravodlivé skutky sú v tvojich očiach poškvrnené. Chcem sa teda zaodiať do tvojej vlastnej Spravodlivosti a prijať z tvojej Lásky do večného vlastníctva teba samého. Nechcem nijaký iný trón ani inú korunu ako teba, môj Milovaný…

V tvojich očiach čas nie je ničím, jeden deň je ako tisíc rokov, môžeš ma teda za okamih pripraviť, aby som predstúpila pred teba…

Aby som žila v úkone dokonalej lásky, obetujem sa ako zápalná obeť tvojej milosrdnej láske a prosím ťa, aby si ma ustavične stravoval a zaplavoval moju dušu prúdmi nekonečnej nežnosti, ktoré sú v tebe skryté, a aby som sa tak stala mučenicou tvojej Lásky, môj Bože!…

Nech ma toto mučeníctvo pripraví na naše stretnutie a dá mi zomrieť z lásky, nech sa moja duša bez meškania vrhne do večného objatia tvojej milosrdnej lásky…

Môj milovaný, pri každom údere svojho srdca chcem ti ustavične obnovovať túto obetu, kým nespadne závoj a ja ti vo večnosti budem môcť vyznávať lásku tvárou v tvár!…

 1. Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička!

  So slovami tejto antifóny, ktorú sa Kristova Cirkev modlí už stáročia, dnes prichádzame pred teba, Matka, v jubilejnom roku nášho vykúpenia.Sme zvláštnym putom spätí so všetkými pastiermi Cirkvi a tvoríme jedno telo a jedno spoločenstvo, tak ako podľa Kristovej vôle tvorili apoštoli jedno telo a jedno spoločenstvo s Petrom.Vo zväzku tejto jednoty vyslovujeme slová zasvätenia, v kto¬rom ešte raz túžime vyjadriť nádej i obavy Cirkvi v dnešnom svete.Pred štyridsiatimi rokmi – a potom opäť o desať rokov ne¬skôr – tvoj služobník pápež Pius XII., majúc pred očami bolestné skúsenosti ľudskej rodiny, zveril a zasvätil tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu celý svet, a najmä tie národy, ktoré sa pre svoju situáciu stali osobitným predmetom tvojej lásky a starostlivosti.Aj dnes máme pred očami tento svet ľudí a národov: svet na sklonku druhého tisícročia, náš súčasný svet! Pripomienkou Pánových slov: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich… A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 19-20), si Cirkev na II. vatikánskom koncile oživila vedomie o svojom poslaní v tomto svete.Matka ľudí a národov, ty poznáš ich utrpenie a nádej, ty materinsky vycítiš každý boj medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a tmou, ktorý‘ otriasa dnešným svetom. Pohýňaní Duchom Svätým obraciame sa priamo na tvoje Srdce. Vypočuj naše volanie, a s láskou Matky a Služobnice Pánovej objím náš svet, ktorý‘ ti zverujeme a zasväcujeme, plní znepokojenia o pozemský‘ i večný osud ľudí a národov.Zverujeme a zasväcujeme ti zvlášť ľudí a národy, ktoré to osobitne potrebujú.

  „Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička!“
  Neodvrhuj naše modlitby v čase skúšky!

   

 2. Pred tebou, Matka Kristova, pred tvojím Nepoškvrneným Srdcom sa dnes chceme s celou Cirkvou zjednotiť v zasvätení, ktorým sa tvoj Syn zasvätil Otcovi z lásky k nám: „Pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde“ (Jn 17,19). V tomto zasvätení sa za svet a za ľudí chceme sa zjednotiť s naším Vykupiteľom, pretože toto zasvätenie má v jeho božskom Srdci moc získať odpustenie a zadosťučinenie.
  Moc tohto zasvätenia pretrváva po všetky veky, zahŕňa všetkých ľudí a národy, premáha všetko zlo, čo duch temností je schopný vzbudiť v srdci človeka a v jeho dejinách a ktoré napokon vzbudil i v našej dobe.
  Ako veľmi hlboko pociťujeme potrebu zasvätiť sa za ľudstvo, za náš súčasný svet, v jednote so samým Kristom! Na jeho vykupiteľskom diele sa prostredníctvom Cirkvi majú zúčastniť všetci.
  Toto vyjadruje Rok vykúpenia – mimoriadne jubileum celej Cirkvi; v tomto svätom roku buď požehnaná nad všetko stvorenie, služobnica Pána, ktorá si dokonale odpovedala na Božie volanie! Buď pozdravená, ty, čo si sa úplne zjednotila s vykupiteľským zasvätením tvojho Syna!Matka Cirkvi!
  Ukáž Božiemu ľudu cestu viery, nádeje a lásky! Pomôž nám žiť v pravde Kristovho zasvätenia za celú ľudskú rodinu súčasného sveta!
 3. Matka, so svetom, všetkými ľuďmi a národmi ti zverujeme aj vlastné zasvätenie sveta a vkladáme ho do tvojho materinského Srdca.
  Nepoškvrnené Srdce! Pomôž nám premáhať hrozby zla, ktoré sa tak ľahko zakoreňuje v srdciach dnešných ľudí a už teraz svojimi nesmiernymi dôsledkami zaťažuje súčasný život, až sa zdá, že zavrelo dvere do budúcnosti!
  Od hladu a vojny, osloboď nás!
  Od jadrovej vojny, nedozerného sebazničenia, od všetkých druhov vojen, osloboď nás!
  Od hriechu proti životu človeka od jeho počatia, osloboď nás!
  Od ponižovania Božích detí a od nenávisti, osloboď nás!
  Od všetkej nespravodlivosti v sociálnej, národnej a medzinárodnej oblasti, osloboď nás!
  Od ľahkomyseľnosti, s akou sa prestupujú Božie prikázania, osloboď nás!
  Od pokusov umlčať v ľudských srdciach pravdu o Bohu, osloboď nás!
  Od straty rozlišovania dobra a zla, osloboď nás!
  Od hriechov proti Duchu Svätému, osloboď nás!Matka Kristova, vypočuj tento výkrik plný ľudského utrpenia, utrpenia celej spoločnosti!

Mocou Ducha Svätého pomôž nám zvíťaziť nad každým hriechom človeka a „hriechom sveta“, nad hriechom vo všetkých jeho formách. Nech sa v dejinách sveta opäť prejaví nekonečne spásna moc vykúpenia, moc milosrdnej Lásky!
Nech zastaví zlo!
Nech pretvorí svedomia!
Nech sa v tvojom Nepoškvrnenom Srdci všetkým ukáže svetlo Nádeje!  Amen.

Ján Pavol II. Zvestovanie, 1984

Mária, spočívam v tvojom náručí ako dieťa Ježiš a odovzdávam sa teplu tvojho milujúceho Srdca v bezpečí tvojho materinského pohľadu.

Viem, že ma miluješ osobitnou láskou a bez ohľadu na moje hriechy pozdvihla si ma až do blaženosti, že smiem spočívať na tvojom Nepoškvrnenom Srdci.

Prijímam svoju bezmocnosť na slame chudoby a núdze, lebo ty ma halíš svojou horúcou nehou.

Ó Mária, Božia ozvena, tvoj hlas ma povzbudzuje, je vyliatím Ducha Svätého, ktorý ťa zatônil. V tvojom lone, Stolica múdrosti, zabúdam na všetky starosti.

Ó Matka, láska ti prebodla Srdce; vkladám sa do tvojho náručia ako Ježiš sňatý z kríža; v temnote sveta kráčam s vedomím, že moje šťastie je ovocím tvojich sĺz.

Je celkom jednoduché byť s tebou spojený a zakúšať dokonalú jednotu, čo ťa spája s tým, o ktorom je povedané: môj Milý je môj, a ja som jeho.

Mária, holubica moja, schúlená v rozsadline spásonosnej Skaly, v otvorenej rane Srdca tvojho Syna spievaš spev bolesti a radosti, čo ma opája slasťou sladšou než víno; tvoj pohľad mi pomáha zostať na kríži; tebou uchvátený, usínam pripútaný k stromu navráteného Raja.

Mária, Matka siedmich blahoslavenstiev a siedmich darov Ducha Svätého, Mária, naša sestra a priateľka, naša Kráľovná a Matka;

Matka tela, ktorého hlavou je Kristus, jeho údy si zrodila V siedmich bolestiach svojho Srdca; prichádzame sa ti dnes zasvätiť, Matka nekonečného  milosrdenstva, Matka krásnej lásky, aby sme v tvojom lone prežívali vtelenie Slova a v tvojich rukách všetky Kristove tajomstvá i jeho úplné odovzdanie sa pod krížom.

Matka všetkých našich domov i každého z nás, dávame ti všetky naše skutky, všetko, čo robíme v Ježišovom mene.

Zverujeme ti všetku svoju biedu a úbohosť, ó Útočište naše, chceme ich znášať pre svet, aby sa tak na tele Komunity dovŕšilo to, čo ešte chýba Kristovmu telu, ktorým je Cirkev.

Dcéra Siona, zverujeme sa ti a skrze teba sa oddávame Láske.

Obetujeme sa telom i srdcom, aby sa napokon zjednotili všetky deti jednej Matky a aby tak prúdila miazga medzi koreňmi a vetvami Olivovníka.
Mária, ty si sa postavila doprostred nás, aby si bola s nami pri poslednom vyliatí Ducha na svet; Prostredníčka všetkých milostí, zasväcujeme sa ti, aby sme urýchlili Turice lásky a príchod Krista v sláve.

Amen.

Gérard Croissant

„Neodkladajte úsilie o svätosť na zajtrajšok.“

Sv. Terézia z Lisieux