Pre hodnovernosť nášho svedectva ako detí jednej Matky je dôležité, aby sme sa usilovali o duchovnú jednotu, svornosť.  Základným princípom jednoty je Duch Svätý, základnou sviatosťou jednoty je Eucharistia.

Duch Svätý – princíp jednoty

Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci,… boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.“ (1 Kor 12, 12 -13)

Ježiš sa modlí: „Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli jedno v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal.“ (Jn 17, 21)

Ústrednou prosbou Ježišovej veľkňazskej modlitby…  je prosba, ktorá sa dotýka jednoty tých, čo v neho uveria. Táto jednota vychádza predovšetkým z Božej jednoty a prichádza k nám od Otca  prostredníctvom Syna v Duchu Svätom. (Benedikt XVI., Generálna audiencia 25.1.2012)

Eucharistia – sviatosť jednoty

„A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe.“ (1 Kor 10, 16-17)

Tomáš Akvinský vraví: „Ako je telesný pokrm potrebný k životu a to natoľko, že bez neho nemožno žiť,… tak potrebný je tento duchovný pokrm pre duševný život, že tento duševný život bez Eucharistie nemôže pokračovať.“

Eucharistia upevňuje privtelenie do Krista, ktoré sa uskutočnilo v krste prostredníctvom daru Ducha Svätého. (porov. 1 Kor 12, 13, 27)

Spojené a neoddeliteľné pôsobenie Syna a Ducha Svätého, ktoré je pôvodom zrodu i trvania Cirkvi, je činné v Eucharistii. (porov. Ecclesia de Eucharistia – Cirkev žije z Eucharistie – bod 23, 24)

 Jednota Ježiša a Márie

„Na tretí deň bola v Káne svadba. Bola tam aj Ježišova matka… Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: ,Nemajú víno.‘ Ježiš jej odpovedal: ,Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.‘  Jeho matka povedala obsluhujúcim: ,Urobte všetko, čo vám povie!‘ “ (Jn 2, 1-12)   Napriek tomu Ježiš urobí, čo žiada Mária, aj keď neprišla jeho hodina. Mária rozhýbala Božiu chvíľu, dotkla sa času. Tu je vidieť moc jej príhovoru. (sv. Ján Pavol II.)

Sv. Ľ. M. Grignion hovorí, že táto jednota v Káne je plodom tridsatich rokov spoločného života v Nazarete. Mária nás chce voviesť do jednoty s Ježišom, ako bola ona. Toto je celý zmysel výroku – urobte všetko, čo vám povie. Hovorí to sluhom a prihovára sa aj nám všetkým, aby nás viedla k poslušnosti srdca. Ježiš nám dáva Máriu za svoju Matku preto, že nás Mária nanovo rodí pre jednotu s Bohom. (o. Philipe Mascarel z Komunity Blahoslavenstiev, Kežmarok november 2009)

„Kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky, nás ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku.“

Pápež František,
gen. audiencia, 15. 1. 2020