Program Rodiny Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja

 

Všetko konať, všetkým byť
a všetko obetovať
na úmysly Panny Márie

.

Nežiadať nič pre seba, nič Márii neodmietnuť a usilovať sa o svätosť, milujúc nezištne, dávať a rozdávať sa s istotou, že Boh nás potrebuje pre obrátenie neveriacich, pre pokoj vo svete a pre jednotu Cirkvi.

(1) Z udalostí v Medžugorí sa zrodilo laické spoločenstvo v duchu blahoslavenstiev, ktorého členovia, zasvätení Ježišovmu a Máriinmu Srdcu, považujú sa za maličké, nekonečne milované deti Panny Márie, ktoré sú pripravené vykonať všetko, čo povie, všetko, čo už povedala a všetko, čo hovorí ako posolstvo Otca milosrdenstva.

(2) Táto Rodina žije spoločným životom* ako svätý Ján s Pannou Máriou v Efeze, alebo sa stretáva ako prvá Cirkev v Jeruzaleme, ktorej členovia mali jedno srdce a boli tak obrazom Srdca nášho Boha. (* vo Francúzku jestvuje dom )

Sú pripravení brať vážne a uskutočňovať to, čo nám Mária povedala cez svätého Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, duchovného dediča Jeana Jacqua Oliera a Agnès de Langeac; to, čo nám zverila cez svätého Maximiliána Kolbeho, čo dnes hovorí v Medžugorí a v hĺbke nášho srdca i to, čo nám ešte len povie cez svojich apoštolov.

(3) Nezávisle od stupňa záväzku budú členovia Rodiny rozmanitými prostriedkami šíriť volanie Matky Božej milosti k spolupráci na urýchlení príchodu Božieho kráľovstva na zemi. Spoločenstvá v dedinách a v mestských štvrtiach majú na zreteli uskutočňovanie prorockej vízie otca Kolbeho:

„Čo sa týka poslania Nepoškvrnenej, myslím, že v každom národe by malo vyrásť ,mesto Nepoškvrnenej‘, ktoré by jej umožnilo pôsobiť všetkými dostupnými prostriedkami, vrátane tých najmodernejších, lebo nové objavy by sa mali využiť predovšetkým na službu: či už v obchode, priemysle, športe, atd‘., a to i rozhlas a film – slovom všetko, čo sa dá objaviť a čo by mohlo osvietiť duše a zapáliť srdcia!
Heslom, v ktorom sa má niesť všetka naša činnosť, ‚prostredníctvom Nepoškvrnenej‘, lebo naším cieľom je získať celý svet a každú dušu zvlášť pre Máriu a cez ňu pre najsvätejšie Ježišovo Srdce.
… Takto Nepoškvrnená bude mať každým dňom čoraz väčšiu moc nad každou dušou, ktorá sa jej zasvätí; naším prostredníctvom do nej prenikne, aby ju očistila, skrášlila, a priviedla do nej Ježiša.“

 Nasledovanie Panny Márie

(4) Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja, bude školou lásky, kde nás Panna Mária naučí, ako dospieť k jednote s Bohom. V tomto svadobnom povolaní nás povedie ona, Nevesta večného Otca, ktorú od večnosti nosil vo svojej mysli, Nevesta Ducha skrze vtelenie večného Slova, Nevesta Ježiša skrze dvojnásobné prebodnutie srdca pod krížom, Nevesta Svätej Trojice, ktorá v nej prebýva; je vzorom nového ľudstva, ktorému prorokovali: „Tvoj Stvoriteľ je tvojím ženíchom“ (Iz 54, 5).

Ona je Matkou milosrdenstva, slabosťou Boha pre ľudstvo, materinským lonom Otca. Ona je vtelením „cesty malosti“, o ktorej hovorí svätá Terézia z Lisieux, teologička modernej doby: „Najvyššiemu sa zapáčila pre svoju malosť „(antifóna z vešpier Márie Bohorodičky). Nepoškvrnené počatie jej zachovalo milosť malých detí, ktorým je Božie kráľovstvo prístupné ako jediným. Spočívajme v nej pokojne a celkom odovzdane, ako nasýtené dieťa v matkinom náručí (pórov. Ž 131, 2), aby sme zostali maličkí a dostali sa do dôvernej blízkosti Svätej Trojice.

Podľa príkladu „chudáčika“ z Assisi aj my vidíme v Kráľovnej neba našu „Chudobnučkú“ ako vzor chudoby v Duchu, ktorej je prisľúbené kráľovstvo. Poslúži nám na zemi ako príklad a učiteľka a pripraví nás na zápas medzi Ženou a drakom, čo chce pohltiť dieťa jej lona, Cirkev. V mystickom tele Mária je krkom, ktorým prechádza dych Ducha a príkazy hlavy – Krista. Mária je aj pätou, ktorú predstavujú jej úbohí služobníci, ako poznamenáva svätý Grignion z Montfortu: „Satan položí nástrahy Máriinej päte, to znamená jej pokorným otrokom a biednym deťom, ktoré si povolala do boja proti nemu: v očiach sveta budú nepatrní a slabí, ponižovaní pred všetkými ako päta, opovrhovaní a prenasledovaní, ako je päta v porovnaní s ostatnými údmi tela.“

Apoštolmi posledných čias nie sú podľa slov svätého Pavla nijakí „hrdinovia“, ale úbožiaci, ktorých Duch Svätý uviedol do úplnej chudoby ducha.

  Zasvätenie a spiritualita Srdca

(5) „Povzbudzujeme všetkých synov Cirkvi, aby sa každý znovu zasvätil Nepoškvrnenému Srdcu Matky Cirkvi, aby sa tak čoraz viac podriaďovali Božej vôli a uviedli do života tento vznešený úkon zbožnosti, aby nakoniec slúžili Bohu ako synovia podľa príkladu svojej nebeskej Kráľovnej.“ (Pavol VI., Signum magnum, 13. 5. 1967)

„Ona je krajšia než slnko a prevyšuje všetky súhvezdia; v porovnaní so svetlom žiari jasnejšie… Miloval som ju a vyhľadával od svojej mladosti a usiloval som sa dostať ju za nevestu, lebo som sa zamiloval do jej krásy. Rozhlasuje svoju ušľachtilosť, pretože má spoločenstvo s Bohom, ale aj Pán všetkého ju miluje“ (Múd 7, 29; 8, 2-3).

Laici sú posvätiteľmi sveta na základe všeobecného kňažstva pokrstených. Túto neodmysliteľnú úlohu Božieho ľudu sformuloval Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii Lumen gentium:

„A teda laici, keďže sú zasvätení Kristovi a pomazaní Duchom Svätým, sú obdivuhodným spôsobom povolaní a vystrojení, aby v Duchu Svätom prinášali čoraz hojnejšie ovocie. Všetky ich skutky, modlitby a apoštolská činnosť, ich manželský a rodinný život, každodenná práca i oddych, ak sa konajú podľa Ducha, ba aj životné ťažkosti, ak sa trpezlivo znášajú, stávajú sa duchovnými obetami, ľúbeznými Bohu v Ježišovi Kristovi (porov. 1 Pt 2, 5), s vrúcnou nábožnosťou prinášanými Bohu spolu s obetou Tela Pánovho pri slávení Eucharistie. A tak laici tým, že si ako ctitelia Boha všade sväto počínajú, zasväcujú mu sám svet.“ (Lumen gentium, 34)

Zhrnutie

Vytvoriť veľkú Rodinu modlitbových skupín, spoločenstiev, rodín, slovom všetkých, ktorí sa klaňajú Bohu a zasväcujú mu svoj život a život sveta tak, že všetko obetujú na úmysly Panny Márie.

Pod záštitou:P. Slavko Barbarič O.F.M. Medžugorje Chorvátsko;
Zakladateľ: Gérard Croissant, Francúzsko

Text: str. 193-196 knihy Duchovné cvičenia k zasväteniu
„Kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky, nás ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku.“

Pápež František,
gen. audiencia, 15. 1. 2020