Poznali sme, že prišla hodina novej Kány, čas svadby, kde Matka Cirkvi je nevestou, ktorá nás pozýva okúsiť z vína uchovávaného až na koniec – nové vyliatie Ducha Svätého. Úloha našej Matky v posledných časoch, pripravovaná vyhlásením dogiem o Nepoškvrnenom Počatí a Nanebovzatí, je celkom výnimočná. Preto sa snažíme poznať a využívať prostriedky spásy, ktoré nám ponúka Prostredníčka všetkých milostí.
Toto nové pôsobenie Panny Márie spojené s druhým príchodom Krista ohlasuje „najmariánskejší“ pápež v dejinách slovami:

„Ak teda posledné roky druhého tisícročia a začiatok tretieho tisícročia po Kristovi sa dávajú do spojitosti s pradávnym historickým očakávaním Spasiteľa, je celkom pochopiteľné, že sa v tomto období obraciame k tej, ktorá ešte v noci očakávania príchodu Spasiteľa zažiarila ako opravdivá Hviezda ranná (Stella matutina).

Ako táto hviezda spolu s úsvitom predchádza východ slnka, tak aj Mária od svojho nepoškvrneného počatia predchádzala príchod Spasiteľa, ktorý bol východom ,Slnka spravodlivosti‘ v dejinách ľudstva“ (Ján Pavol II., Redemptoris Mater, 3).

Nie je vízia Svätého Otca ozvenou hlasu sv Grigniona z Montfortu? Jeho proroctvá o posledných časoch začínajú nadobúdať prekvapujúcu aktuálnosť:

„Cez Máriu sa začala spása sveta a cez ňu sa má i zavŕšiť…“

„Boh chce v týchto posledných časoch zjaviť a predstaviť Máriu ako vrcholné dielo svojich rúk:

  1. pretože v tomto svete žila skryto a vo svojej hlbokej pokore sa ponížila viac než prach tým, že u Boha, u apoštolov a evanjelistov dosiahla, aby nezjavili jej slávu;
  2. pretože je vrcholným dielom Božích rúk, na zemi milosťou a v nebi slávou, Boh chce, aby ho ľudia v nej oslavovali a chválili;
  3. keďže je Zorničkou, čo predchádza a zvestuje Slnko spravodlivosti, ktorým je Ježiš Kristus, máme ju poznávať a vyhľadávať, aby sme poznali a našli Ježiša Krista;
  4. keďže je Cestou, ktorou k nám Ježiš Kristus prišiel po prvý raz, bude ňou i pri jeho druhom príchode, hoci nie tým istým spôsobom;
  5. keďže je istým prostriedkom, ako dokonale nájsť Ježiša Krista, priamou a nepoškvrnenou cestou k nemu, jej prostredníctvom majú duše zažiariť svätosťou a stretnúť svojho Pána. Ten, kto nájde Máriu, nájde život, Ježiša Krista, ktorý je cesta, pravda a život. (…)
  6. V týchto posledných časoch Mária má väčšmi než dosiaľ zažiariť milosrdenstvom, silou a milosťou (…)“ (sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu, PÚ).

(8) Mária, dcéra Sionu, zosobňuje celý Izrael, vyvolený národ zasvätený Bohu a predurčený k zásnubám so svojím Stvoriteľom. Mária je zasľúbenou zemou, „v ktorej budú požehnané všetky pokolenia zeme“ (Gn 12, 3). Dcéra Dávidova, Matka Výhonku z kmeňa Jesseho, prichádza, aby utešila Ráchel, ktorá oplakáva svoje deti, prichádza, aby túžobne volala s Duchom Svätým: „Maranatha, príď, Pane Ježišu!“ Ona zmieri svojho prvorodeného syna s jeho mladším bratom. Budeme jej srdcom i jej perami a spolu s ňou zaspievame: „Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky“ (Lk 1, 54-55), a prijmeme našich bratov Židov. Podľa vyjadrenia vizionárov z Medžugoria „Gospa“ sa modlieva i vo svojej rodnej reči.

Budeme sa modliť za osvietenie Izraela s vedomím,
že toto tajomstvo, ako nás učí svätý Pavol,
je srdcom tajomstva Cirkvi

(porov. Rim 9, 14-18)

Text: str. 196-198 knihy Duchovné cvičenia k zasväteniu
„Kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky, nás ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku.“

Pápež František,
gen. audiencia, 15. 1. 2020