Duchovné cvičenia predstavujú program na 33 dní podľa inšpirácie diela sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu.  Majú nás pripraviť na záverečný úkon zasvätenia sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie.

Každý deň ponúka bohatý výber modlitieb a textov na rozjímanie. Tridsaťtri dní je treba najprv prejsť ako celok. Texty preberáme individuálne alebo v skupinke, pokiaľ možno s duchovným sprevádzaním.  Cieľom nie je dôsledne prečítať každý deň všetky príslušné texty. Radšej prebrať menej – t.j. tému dňa, modlitbu k Duchu Svätému, niektorý text na rozjímanie a najmä modlitbu zasvätenia sa – než čítať všetko zaradom a v množstve slov i podnetov stratiť podstatu. Dôležitý je proces postupnej vnútornej premeny. Ak by sme chceli hlbšie vniknúť do témy každého dňa, je možné postupovať rôzne, napríklad, jeden tematický deň preberať  jeden týždeň.

Slávnostné zasvätenia sa

Pre tento krok je dobré zvoliť si niektorý významný deň, resp. mariánsky sviatok.

K bezprostrednej príprave sa odporúča:

  • Pristúpiť k sviatosti zmierenia a prijať Eucharistiu s daným úmyslom;
  • Napísať modlitbu zasvätenia sa buď vlastnými slovami alebo podľa ponuky v prílohe.

V deň zasvätenia sa,  po účasti na svätej omši predniesť zvolenú modlitbu a následne ju podpísať.

Úkonom slávnostného zasvätenia sa nezanechávame  výchovu Panny Márie, práve naopak, treba v nej dôsledne pokračovať, aby sme dozrievali podľa Božieho zámeru.

Ako odporúča sv. Ľ. M. Grignion z Montfortu, je dobré aspoň raz ročne si zasvätenie obnoviť. Vhodné je tiež denne sa zverovať napr. ako sv. Ján Pavol II. slovami „Totus tuus… “

Zasvätenie sa nie je akoby magická formulka použitá na to, aby Panna Mária plnila moju vôľu, túžby a očakávania.

Je dobré pamätať, že úcta k Panne Márii nemôže byť:

1..„mariánskym zákonníctvom“:

  • mať sklon pohŕdať ostatnými, ktorí nemajú „môj“ postoj k Panne Márii, k jej zjaveniam a posolstvám;  resp. vnucovať ich iným;
  • mať skrytú vnútornú tendenciu klásť mariánske posolstvá nad Sväté Písmo a učenie Cirkvi;
  • prežívať úzkosti a výčitky svedomia, ak nezachovám presne požiadavky podľa posolstiev mariánskych zjavení (pôst, modlitba, atď.).

2. „duchovným  mamičkárstvom“:

  • stále o Panne Márii hovoriť bez úsilia o vlastné duchovné dozrievanie;
  • očakávať, že pod Máriiným plášťom bude život ako vo vatičke;
  • unikať pred realitou sveta, pred vlastnými starosťami a krížom.
„Neodkladajte úsilie o svätosť na zajtrajšok.“

Sv. Terézia z Lisieux