Zasvätenie sa Ježišovi Kristovi, Vtelenej Múdrosti, rukami Panny Márie

(Sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu,  Láska večnej Múdrosti bod 223-227)

Ó, večná a vtelená Múdrosť! Ó Ježišu, veľmi hodný lásky a poklony, pravý Boh a pravý človek, jediný Syn večného Otca a Márie, vždy Panny!
Hlboko sa ti klaniam večne prítomnému v lone i v jase tvojho Otca a v čase tvojho vtelenia prítomnému v panenskom lone Márie, tvojej predôstojnej Matky.
Vzdávam ti vďaky za to, že si sa zriekol seba samého, keď si na seba vzal podobu otroka, aby si ma vytrhol z hrozného diablovho otroctva.
Chválim ťa a oslavujem za to, že si privolil podriadiť sa vo všetkom Márii, svojej svätej Matke, aby si ma urobil svojím verným otrokom skrze ňu.
No beda! Ja nevďačný a neverný nezachoval som záväzky a sľuby, ktoré som tak slávnostne urobil pri svojom krste: vôbec som si nesplnil svoje povinnosti. Nezasluhujem si nazývať sa tvojím synom, ba ani otrokom. A keďže niet vo mne ničoho, čo by si nezaslúžilo tvoje odvrhnutie a hnev, už sa viac neodvažujem predstúpiť pred tvoj svätý a vznešený Majestát sám.
Preto sa utiekam k orodovaniu a milosrdenstvu tvojej presvätej Matky, ktorú si mi dal za svoju prostredníčku. A jej prostredníctvom dúfam, že dosiahnem pravú kajúcnosť i odpustenie hriechov, získam a udržím si Múdrosť.

Zdravas’, ó, Nepoškvrnená Mária, živý svätostánok Božstva, v ktorom si skrytá večná Múdrosť praje prijímať poklonu anjelov i ľudí.
Zdravas’, ó, Kráľovná neba i zeme, ktorej vláde je podriadené všetko, všetko to, čo je nižšie od Boha.
Zdravas’, ó, bezpečné Útočisko hriešnikov, čo svoje milosrdenstvo nikomu neodopieraš. Vypočuj moje želania, aby som získal božskú Múdrosť, a preto prijmi sľuby a ponuky, ktoré ti moja nízkosť predkladá.

Ja, M., neverný hriešnik, si dnes do tvojich rúk obnovujem a potvrdzujem krstné sľuby: navždy sa zriekam zlého ducha, jeho okázalostí i skutkov a dávam sa celý Ježišovi Kristovi, vtelenej Múdrosti, aby som ho po všetky dni svojho života nasledoval nesúc svoj kríž a aby som mu bol vernejší než dosiaľ.
Pred očami celého nebeského dvora si ťa dnes volím za svoju Matku a Vládkyňu. Ako otrok ti oddávam a zasväcujem svoje telo i dušu, svoje vnútorné i vonkajšie dobrá, ba aj cenu svojich dobrých skutkov: minulých, prítomných i budúcich. Zverujem ti plné právo narábať so mnou a so všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, ako sa ti bude páčiť, na najväčšiu slávu Boha v čase i vo večnosti.

Prijmi, dobrotivá Panna, tento nepatrný dar môjho otroctva na uctenie si a zjednotenie sa s tou podriadenosťou, ktorú večná Múdrosť dobrovoľne prijala voči tvojmu materstvu. Prijmi ju odo mňa ako poctu tej moci, ktorú obaja máte nad týmto červíčkom a biednym hriešnikom a ako vďakyvzdanie [za výsady], ktorými ťa zahrnula Najsvätejšia Trojica.
Slávnostne vyhlasujem, že odteraz ťa chcem vo všetkom uctievať a poslúchať ako tvoj opravdivý otrok.
Ó, obdivuhodná Matka! Predstav ma ako večného otroka svojmu drahému Synovi, aby ma prijal cez teba, keď ma cez teba vykúpil.

Ó, Matka milosrdenstva! Láskavo mi vymôž pravú Božiu múdrosť a tým ma aj zahrň medzi tých, ktorých miluješ, učíš, vedieš, živíš a chrániš ako svoje deti a svojich otrokov.
Ó, verná Panna, vo všetkom urob zo mňa takého dokonalého učeníka, nasledovníka a otroka vtelenej Múdrosti, Ježiša Krista, tvojho Syna, aby som na tvoje orodovanie a podľa tvojho vzoru dospel k plnosti jeho veku na zemi a jeho slávy v nebi. Nech sa tak stane.

Zasvätenie celej našej bytosti Panne Márii, Neveste Najsvätejšej Trojice

(33. deň duchovných cvičení)

Mária, v prítomnosti celého nebeského dvora volím si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. V úplnej poddanosti a láske zverujem a zasväcujem ti svoje telo a dušu, svoje vnútorné i vonkajšie dary, ako aj hodnotu svojich minulých, terajších i budúcich dobrých skutkov. Dávam ti úplné a neobmedzené právo vládnuť nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, podľa tvojej ľubovôle, na väčšiu Božiu slávu teraz i vo večnosti. Amen.

Zasvätenie sa Nepoškvrnenej

(sv. Maximilián Mária Kolbe)

Milostivo prijmi moju chválu, požehnaná Panna, Nepoškvrnené Počatie, Kráľovná neba i zeme. Útočište hriešnikov, Matka plná lásky, ktorej Boh chcel zveriť spravovanie milosrdenstva.

Hľa, tu som pri tvojich nohách, ja, úbohý hriešnik.

Vrúcne ťa prosím, prijmi celú moju bytosť za svoj majetok a za svoje vlastníctvo.

Konaj vo mne podľa svojej vôle, v mojej duši i v mojom tele, v mojom živote, v hodine smrti i vo večnosti.

Predovšetkým zaobchádzaj so mnou, ako si želáš, aby sa uskutočnilo, čo je o tebe napísané: „Žena rozšliape hlavu hadovi“, a tiež: „Ty jediná premôžeš bludy na celom svete“.

Nech sa v tvojich nepoškvrnených rukách plných milosrdenstva stanem nástrojom tvojej lásky, aby som bol schopný oživiť a priviesť k plnosti vlažné a zblúdené duše.

Takto sa bude šíriť kráľovstvo Božského Srdca Ježišovho.

Skutočne, samotná tvoja prítomnosť priťahuje milosti, čo obracajú a posväcujú duše, pretože na nás všetkých prúdi milosť z Božského Srdca Ježišovho skrze tvoje materské ruky.