Zasvätenie celej našej bytosti

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Ó Láska, Duchu Svätý, ty si v Najsvätejšej Trojici nevýslovným bozkom, ktorý tvorí mocné puto medzi Otcom a Synom…

Ó môj Ježišu, pritiahni si ma dychom svojho Ducha a ukry ma v sebe.

Nech sa stratím v tvojej božskej podstate, vo večnom bozku a objatí bez konca; nech ťa uvidím, vlastním a teším sa z teba navždy.

Za tebou prahne moje srdce; po tebe smädí…

Dokedy, ó môj Najmilší, mám čakať na chvíľu, keď sa staneš
mojou radosťou?

Ach. rýchlo! Vytrhni ma z tohto vyhnanstva! Čoraz väčšmi silnie vo mne túžba poznávať ťa v tebe a vrúcne ťa milovať…
Ó môj Najmilší, ty poznáš túžbu môjho srdca…
Ó Láska, ponáhľaj sa j u naplniť!

(sv. Gertrúda)

Žalm 150

Aleluja!
Chváľte Pána v jeho svätyni,
chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.
Chváľte ho za jeho činy mohutné,
chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť.

Chváľte ho zvukom poľnice,
chváľte ho harfou a citarou.
Chváľte ho bubnom a tancom,
chváľte ho lýrou a flautou.

Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi,
chváľte ho jasavými cimbalmi;
všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.
Aleluja!

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

25. februára 1993:
„Drahé deti! Dnes vás žehnám svojím materinským požehnaním a pozývam vás všetkých k obráteniu. Prajem si, aby sa každý z vás rozhodol pre zmenu života a aby každý z vás vykonal viacej v Cirkvi nie slovami, nie myšlienkami, ale príkladom tak, aby sa váš život stal radostným svedectvom o Ježišovi. Nemôžete povedať, že ste sa už obrátili, pretože váš život má byť každodenným obrátením. Aby ste pochopili, čo máte robiť, deti moje, modlite sa a Boh vám dá vedieť, čo konkrétne máte robiť a v čom sa máte zmeniť. Som s vami a beriem vás všetkých pod svoj plášť. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

Modlitba zasvätenia

Mária, v prítomnosti celého nebeského dvora volím si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. V úplnej poddanosti a láske zverujem a zasväcujem ti svoje telo a dušu, svoje vnútorné i vonkajšie dary, ako aj hodnotu svojich minulých, terajších i budúcich dobrých skutkov. Dávam ti úplné a neobmedzené právo vládnuť nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, podľa tvojej ľubovôle, na väčšiu Božiu slávu teraz i vo večnosti. Amen.

(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

Antifóna

Buď pozdravená, svätá Pani, presvätá Kráľovná,
svätá Božia Rodička, Mária vždy Panna,
vyvolená najsvätejším Otcom z nebies,
ktorý ťa posvätil
spolu so svojím najsvätejším milovaným Synom
a Duchom Svätým Tešiteľom;
v tebe bola a je všetka plnosť milosti
a všetko dobro.

Zdravas‘, jeho dom,
zdravas“, jeho svätostánok,
zdravas‘, jeho príbytok,
zdravas‘, jeho odev,
zdravas‘, jeho služobnica,
zdravas‘, jeho Matka.

Buďte pozdravené, všetky sväté čnosti,
ktoré milosť a osvietenie Ducha Svätého
vlievajú do sŕdc veriacich,
aby ste z neveriacich urobili veriacich v Boha.

(sv. František z Assisi)


Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Trojica
„Zasvätenie znamená, že prebývaš v Márii ako v arche… Ona ti dá Otca i Syna i Ducha Svätého jedinečným a neopakovateľným spôsobom.“

o. Dominik Chmielewski, SDB