Zasvätenie sa pre jednotu Cirkvi

Kresťania vedia, že sa zjednotia, len ak založia svoju jednotu na viere. Musia preklenúť odlišné učenie o tajomstve a poslaní Cirkvi a niekedy i o úlohe Panny Márie v diele spásy…

Prehlbovaním oboch doktrín a vzájomným vysvetľovaním jednej druhou budú môcť kresťania, túžiaci konať to, čo povie Ježiš, ako im radí Matka (porov. Jn 2, 5), spoločne napredovať podľa Máriinho príkladu na „púti viery“. Ona vedie veriacich k jednote, po ktorej túžil ich jediný Pán a tí, ktorí pozorne načúvajú, čo dnes „Duch hovorí cirkvám“ (Zjv 2, 7.11.17).

Je dobrým znamením, že sa tieto cirkvi a cirkevné spoločenstvá zjednocujú s katolíckou Cirkvou v základných bodoch kresťanskej viery a aj v úcte k Panne Márii. Uznávajú ju vlastne ako Pánovu Matku, považujú to za súčasť svojej viery v Krista, pravého Boha a pravého človeka. Rozjímajú o tom, ako Mária stojí pod krížom a prijíma za svojho syna Kristovho milovaného učeníka, ktorý‘ zasa Máriu prijíma za svoju matku.

Prečo ju teda nepovažovať za našu spoločnú Matku, ktorá sa modlí za jednotu Božej rodiny a ktorá nás všetkých „predchádza“ na čele dlhého sprievodu svedkov viery v jediného Pána, Božieho Syna, počatého z Ducha Svätého v jej panenskom lone?

(Ján Pavol II.)

Trojica
„Zasvätenie znamená, že prebývaš v Márii ako v arche… Ona ti dá Otca i Syna i Ducha Svätého jedinečným a neopakovateľným spôsobom.“

o. Dominik Chmielewski, SDB