Zasvätenie sa Márii Kráľovnej

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Ó Duchu Svätý, Boh-Láska, puto lásky Svätej Trojice, tvojím spočinutím a slasťou je prebývať s ľudskými deťmi vo svätej čistote, ktorá pôsobením tvojej sily a čara prekvitá tu na zemi ako ruža medzi tŕním.

Duchu Svätý! Láska! Láska! Povedz, ktorou cestou dôjdem na miesto blaženosti? Kde je ten chodník života, ktorý‘ vedie k lúkam zavlaženým božskou rosou, čo napojí smädné srdcia?

Láska, ty jediná poznáš cestu, ktorá vedie k životu a k pravde.

V tebe sa završuje slastné spojenie, čo zjednocuje božské osoby Svätej Trojice.

Duchu Svätý, skrze teba sme dostali najcennejšie dary. V tebe majú pôvod plodné semená, z ktorých vyrastá ovocie života. Z teba vyteká presladký med blaha, ktoré možno nájsť len v Bohu.

Ty na nás vylievaš vody hojného Božieho požehnania, svoje predrahé dary.

(sv. Gertrúda)

Žalm 23

Pán je môj pastier, nič mi nechýba:
pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám,
dušu mi osviežuje.
Vodí ma po správnych chodníkoch,
verný svojmu menu.

I keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého,
lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica,
tie sú mi útechou.

Prestieraš mi stôl
pred očami mojich protivníkov.
Leješ mi olej na hlavu
a kalich mi napĺňaš až po okraj.

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať
po všetky dni môjho života.
A budem bývať v dome Pánovom
mnoho a mnoho dní.

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

november 1991:
„Len každodennou modlitbou môžete začať, deň čo deň, počúvať Boha, ktorý sa prihovára vášmu srdcu. Musíte sa naučiť rozoznať Boží hlas vo svojich srdciach. Boh k vám chce neustále hovoriť, a práve modlitba je tým rozhovorom s ním. Túži vám ukázať vždy to, čo od vás očakáva, a dať vám poznať svoju vôľu. Preto modlite sa srdcom každý deň. Ak sa nebudete modliť, nespoznáte svoje povolanie.“

Modlitba zasvätenia

Mária, zasväcujem sa ti a zverujem sa Láske, jej pohladeniu v jemnom vánku Ducha i jej stravujúcemu plameňu. Otváram sa všetkým tajomstvám spásy sveta, oddávam sa Otcovej nedelenej láske k svetu, láske Syna vedúcej na kríž a stravujúcej láske Ducha Svätého. Otváram sa siedmim bolestiam tvojho Srdca i jeho siedmim radostiam a odovzdávam sa všetkému, čo tvoja láska odo mňa očakáva. Mária, dávam ti svoje srdce. Zjednoť ho so svojím Srdcom, so Srdcom svojho Syna, so Srdcom nebeského Otca i so všetkými srdcami, ktoré sú v tvojom srdci. Kráľovná moja, uspôsob moje srdce tak, aby ti nič neodmietlo, aby nič neodmietlo Láske, ktorá všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Antifóna

Kráľovná raja, Matka svätej Lásky, keďže si zo všetkých stvorení Bohu najmilšia, najdrahšia, jeho prvá Milovaná, prijmi lásku i najbiednejšieho hriešnika, ktorý si ťa zamiloval.

(sv. Alfonz z Liguori)


Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Trojica
„Zasvätenie znamená, že prebývaš v Márii ako v arche… Ona ti dá Otca i Syna i Ducha Svätého jedinečným a neopakovateľným spôsobom.“

o. Dominik Chmielewski, SDB