Zasvätenie sa pre jednotu Cirkvi

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Keď za nás dávaš život,
odovzdávaš svojho Ducha Otcovi
a zhromažďuješ spasené ľudstvo:
z tvojho boku prúdia rieky živej vody!
Prichádzame k tebe všetci, ktorí sme smädní.
Keď z neba zaznel hlas:
„Ty si môj milovaný Syn,
v tebe mám zaľúbenie,“
Duch Svätý na tebe spočinul.
Aj my sme Božími deťmi,
lebo tvoj Duch v našich srdciach volá:
„Abba, Otče!“
Duch a Nevesta volajú: „Príď!“ Nech ten, kto počúva, zvolá: „Príď!“

(modlitba východných Cirkví, vigília Turíc)

Ježišova veľkňazská modlitba, Jn 17,1-3. 17-26

Otče, nadišla hodina:
Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba,
tak, ako si mu dal moc nad každým telom,
aby všetko, čo si dal ty jemu,
im darovalo večný život.
A večný život je v tom, aby poznali teba,
jediného pravého Boha,
a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.

Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda.
Ako si ty mňa poslal na svet,
aj ja som ich poslal do sveta
a pre nich sa ja sám posväcujem,
aby boli aj oni posvätení v pravde.
No neprosím len za nich,
ale aj za tých,
čo skrze ich slov o uveria vo mňa,
aby všetci boli jedno,
ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe,
aby aj oni boli v nás jedno,
aby svet uveril, že si ma ty poslal.
A slávu, ktorú si ty dal mne,
ja som dal im, aby boli jedno,
ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne.
Nech sú tak dokonale jedno,
aby svet spoznal, že si ma ty poslal
a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.
Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal,
boli so mnou tam, kde som ja,
aby videli moju slávu, ktorú si mi dal,
lebo si ma miloval pred stvorením sveta.
Spravodlivý Otče,
svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám.
I oni spoznali, že si ma ty poslal.
Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim,
aby láska, ktorou ma miluješ,
bola v nich a aby som v nich bol ja.

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

25. apríla 1988:
„Drahé deti! Boh vás chce urobiť svätými; preto vás prostredníctvom mňa pozýva k úplnej odovzdanosti. Svätá omša nech je pre vás životom. Pochopte, že kostol je Božím palácom, miestom, kde vás zhromažďujem a kde vám chcem ukázať cestu k Bohu. Príďte a modlite sa! Nepozerajte na ostatných a nevravte o nich zle, ale nech je váš život svedectvom na ceste svätosti. Božie domy, ktoré sú posvätené, si zaslúžia úctu, lebo Boh, ktorý sa stal človekom, prebýva v nich vo dne aj v noci. Preto, deti moje, verte a modlite sa, aby vám Otec rozmnožil vieru, a potom proste o to, čo potrebujete. Som s vami. Teším sa vášmu obráteniu a ochraňujem vás svojím materinským plášťom. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

Modlitba zasvätenia

Adam a Eva v raji kraľovali nad stvorením v dokonalej jednote a harmónii. Mária, ty si nová Eva a tvoj milovaný Syn je nový Adam; jednotou vašich sŕdc v radosti, v utrpení a v sláve kraľujete nad súladom nového stvorenia, ktorým je Cirkev, nepoškvrnená vo svojom tajomstve, zrodená z Ježišovho otvoreného boku a z nekonečnej bolesti tvojho Srdca. Mária, spolu so svätou Terezkou chcem povedať: „V srdci Cirkvi, mojej Matky, budem láskou.“
Mária, Matka Cirkvi, Matka jednoty všetkých jej údov, dokonalá Matka dokonalého Kristovho mystického tela, úplne sa ti odovzdávam, aby sa v deň Ženíchovho príchodu Cirkev zjavila bez škvrny a vrásky.

Antifóna

Ak skrze Adamov hriech
nad ľuďmi zavládla smrť,
smrťou jediného Spravodlivého
sa na všetkých vylieva milosť;
v tebe, prečistá Panna,
zažiarila zornička Spásy,
mladšia ako náš hriech,
si prvou zo spasených.

(liturgia, André Gouzes)


Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Trojica
„Zasvätenie znamená, že prebývaš v Márii ako v arche… Ona ti dá Otca i Syna i Ducha Svätého jedinečným a neopakovateľným spôsobom.“

o. Dominik Chmielewski, SDB