Stať sa rytierom Nepoškvrnenej

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Pane, zošli svojho Ducha, a všetko bude stvorené a obnovíš tvárnosť zeme. Pane, obnov svoje prvé Turice. Ježišu, daruj všetkým svojim milovaným kňazom milosť rozlišovať duchov, naplň ich svojimi darmi, roznecuj ich lásku, urob z nich odvážnych apoštolov a skutočných svätcov medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný víchor do našich katedrál, kostolov, kaplniek, večeradiel, do najprepychovejších domov i najskromnejších príbytkov. Celú zem naplň svojím svetlom, svojou útechou a láskou.

Príď, Duchu lásky, osviež svet svojím posväcujúcim dychom. Všetkých ľudí zaplav žiarou svojej milosti! Priveď ich do nádhery svojej slávy. Poteš ich v prítomnosti zaťaženej strachom, osvieť ich neistú budúcnosť, posilni tých, čo ešte váhajú na Božích cestách.

Duchu svetla, rozožeň všetky temnoty na zemi. Všetky blúdiace ovce priveď do božského ovčinca a prenikni mrákavy svojím tajomným jasom. Zjav sa ľuďom a ten deň nech zvestuje novú zorničku. Naplň všetky srdcia svojimi rozmanitými a vzácnymi darmi, božským ovocím kalvárskej obety, veľkolepým závdavkom Kristových prisľúbení.

Duchu Boží, Oheň lásky, Radosť, čo presahuje každú plnosť; Svetlo, ktoré zaháňa najžalostnejšie tmy; Pôvodca každej chvály, Duch pravdy, daj, aby všetky duše dychtili po svätých veciach.

Daj im preniknúť do nesmiernej krásy svojich tajomných príbytkov. Nech vstúpia do skrytého kráľovstva Božích tajomstiev podľa prisľúbení Slova; a ich život úplne premenený, pretvorený v Kristovi dosiahne nekonečnú silu mocou tvojich božských bohatstiev.

Božský Utešiteľ v našich súženiach, prevzácny pôvab plodnej samoty, prameň všetkých našich radostí, svätý pôvodca každého duchovného života, rozprestri svoju velebnosť nad celým vesmírom. Naplň svet svojou plnosťou.

Ponor našu ľudskú prirodzenosť do tajomstva tvojej božskej jednoty, vtlač do sŕdc pečať Otcových prisľúbení; zažeň nám z mysle každý tieň; daj zakúsiť ústam všetkých opojenie z Ježišovho kalicha a čoskoro celé zástupy svätcov sa pozdvihnú do svetla.

(Marta Robinová, 26. mája 1939)

Zjv 4,11,5, 9.10.12

Hoden si, Pane a Bože náš,
prijať slávu, česť a moc,
lebo ty si stvoril všetky veci,
z tvojej vôle boli a sú stvorené.

Hoden si vziať knihu
a otvoriť jej pečate,
lebo si bol zabitý
a svojou krvou si Bohu vykúpil
ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa
a urobil si ich kráľovstvom
a kňazmi nášmu Bohu
a budú kraľovať na zemi.

Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý,
prijať moc, bohatstvo a múdrosť,
silu, česť, slávu a dobrorečenie.

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

25. mája 1993:
„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa otvorili Bohu prostredníctvom modlitby tak, aby Duch Svätý začal vo vás a skrze vás konať zázraky. (…) Pretože, drahé deti, každý z vás je dôležitý v mojom pláne spásy.
Volám vás, aby ste boli nositeľmi dobra a pokoja. Boh vám môže dať pokoj až vtedy, keď sa obrátite a budete sa modliť. Preto, moje drahé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa a robte to, čo vám vnukne Duch Svätý. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

Modlitba zasvätenia

Mária, ty si armádou pripravenou k boju, ktorej jedinou útočnou zbraňou je milosrdná láska, a tvojím jediným štítom je tvoja neporušená čistota. Ó Panna a Matka, chcem sa pripojiť telom i dušou k tejto armáde, ktorú povolávaš do konečného boja proti šelme požierajúcej ľudských synov.
Vo večeradle veľkom ako celý svet stojíš uprostred svojich úbožiačikov, apoštolov posledných čias. Celou bytosťou sa vystavujem plameňu Božej lásky vo veľkých Turícach lásky, prisľúbených ľudstvu, ktoré už takmer pohltila ohnivá potopa.

Antifóna

Duch i nevesta volajú:
„Príď!
Nech príde tvoja milosť
a pominie tento svet
a budeš všetko vo všetkých!“

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)