Zasvätenie sa Panne Márii, Kráľovnej pokoja

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Ó Boží Duch, Duch svetla a pravdy,
svojou božskou milosťou napĺňaj ma ustavične.
Z duše mi svätým dychom zažeň temnoty,
nech dobré skutky pribúdajú v tvojom svetle.

Ó Boží Duch, Duch Lásky a Milosrdenstva,
do srdca mi vlievaš balzam dôvery,
dušu mi utvrdzuje v dobrom milosť tvoja,
dáva jej moc neochvejnej stálosti.

O Boží Duch, Duch pokoja a radosti,
kriesiš moje vyprahnuté srdce,
vylievaš naň živú vodu božskej Ľúbosti,
aby v boji stálo nepohnute.

Ó Boží Duch, najmilší hosť mojej duše,
túžim vždy ti vernosť zachovať,
ako v dňoch radosti, tak v utrpenia čase,
chcem v tvojej prítomnosti stále stáť.

O Boží Duch, ktorý ma celú prenikáš
a dávaš mi poznať život Boha – Trojice,
tajomstvo svojho bytia mi odkrývaš,
v tebe môj život už teraz večným je.

(bl. sestra Faustína)

Žalm 72

Bože, zver svoju právomoc kráľovi,
kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,
aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom
a podľa práva nad tvojimi chudobnými.

Vrchy nech ľudu prinesú pokoj
a pahorky spravodlivosť.
Prisúdi právo ľuďom úbohým,
poskytne pomoc deťom bedára
a krivditeľa pokorí.
Dlho ako slnko, dlhšie ako luna bude kraľovať
z pokolenia na pokolenie.

Ako dážď spadne na trávu
a ako voda, čo zem zavlažuje.
V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť
a plnosť pokoja,
kým mesiac nezhasne.
A bude panovať od mora až k moru
a od Rieky až na kraj zeme.

Obyvatelia púšte pred ním pokľaknú
a jeho nepriatelia budú lízať prach.
Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary,
oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby.
Budú sa mu klaňať všetci králi,
slúžit mu budú všetky národy.

On vyslobodí bedára, čo volá k nemu,
i chudobného, ktorému nik nepomáha.
Zmiluje sa nad chudobným a bedárom,
zachráni život úbožiakom.
A vyslobodí ich z útlaku a násilia,
lebo v jeho očiach je vzácna ich krv.

Bude žiť a z Arábie zlato dostávať,
stále sa budú modliť za neho
a dobrorečiť mu každý deň.
Na zemi bude hojnosť obilia,
bude sa viniť až po temená hôr.
Jeho ovocie bude ako Libanon
a mestá rozkvitnú ako poľná tráva.

Jeho meno nech je velebené naveky;
kým bude svietiť slnko, jeho meno potná.
V ňom budú požehnané všetky kmene zeme,
zvelebovať ho budú všetky národy.

Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,
čo jediný koná zázraky.
jeho vznešené meno nech je velebené naveky
a jeho velebou nech sa naplní celá zem.
Staň sa! Amen!

 

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

25. septembra 1986:
„Drahé detí! Pozývam vás, aby ste svojím pokojom pomohli, aby iní videli pokoj a začali ho hľadať. Vy ste, drahé deti, v pokoji a nemôžete pochopiť nepokoj. Preto vás volám, aby ste svojou modlitbou a životom pomohli zničiť v ľuďoch všetko zlé a odhaliť klam, ktorý satan používa. Modlite sa, aby pravda zavládla vo všetkých srdciach. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

Modlitba zasvätenia

Mária, kvet Galiley, dcéra Dávidova, si chrámom, ktorý tvoj otec Dávid nemohol postaviť napriek slovám proroka Nátana: „Pán je s tebou,“ si chrámová opona a presväté miesto, si archa a dvere do svätyne svätých, si Jeruzalem, sväté mesto, ktorého všetci obyvatelia tvoria jedno. Mesto pokoja, nevesta Mesiáša a Kniežaťa pokoja, si Kráľovnou pokoja a dávaš nám toho, ktorý nám dáva pokoj, nie ako ho dáva svet, ale ako len Boh môže dať.

Ó Mária, úplne sa ti odovzdávam, aby som sa stal tvorcom pokoja, tvorcom Božej prítomnosti, ktorá zachraňuje a obnovuje vzťah človeka s človekom, človeka so svetom a človeka s Bohom.

Antifóna

Ó Mária! Tiché more, šíriteľka pokoja, Mária, úrodná zem! Ty si nový strom, čo voňavo zakvitol Slovom, jednorodeným Božím Synom. Do teba, úrodná zem, bolo zasiate Slovo. Si zemou a stromom zároveň.


Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Trojica
„Zasvätenie znamená, že prebývaš v Márii ako v arche… Ona ti dá Otca i Syna i Ducha Svätého jedinečným a neopakovateľným spôsobom.“

o. Dominik Chmielewski, SDB