Zasvätenie medziľudských vzťahov

(PÚ) Svätá Panna je Matkou láskavou a milosrdnou, nikdy sa nedá prevýšiť v láske a štedrosti, keď vidí, že sa jej dávame celí, aby sme si ju uctili a slúžili jej, keď sa zriekame toho najdrahšie­ho, čo máme, aby sme ju tým okrášlili, aj ona sa dá celá ne­opísateľným spôsobom každému, kto jej dáva všetko. Ponorí ho do hlbín svojich milostí, ozdobí ho svojimi zásluhami, podopiera svojou mocou, osvecuje svojím svetlom, objíma ho svojou lás­kou, udeľuje mu svoje čnosti, pokoru, vieru, čistotu… Dopĺňa je­ho nedostatky, celého ukrýva do svojho plášťa a stáva sa jeho zárukou pred Ježišom. Napokon, ako sa človek celý zasvätí a odovzdá Márii, tak i Mária je celá jeho. Takže o takomto doko­nalom Máriinom dieťati a služobníkovi možno povedať to, čo vy­znal svätý Ján, že Panna Mária sa stala celým jeho bohatstvom.

(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

Blahoslavená Panna Mária, ktorá počas celej prípravnej fázy (jubilea roku 2000) bude prítomná takpovediac „transverzálne“, v tomto prvom roku stane sa predmetom rozjímania o tajomstve jej božského materstva. V jej lone sa Slovo stalo telom! Tvrdenie o ústrednom postavení Krista nemôže byť teda oddelené od uzna­nia úlohy, ktorú zohrala jeho najsvätejšia Matka. Jej úcta, správ­ne chápaná, nemôže nijako byť na škodu „dôstojnosti a účinnosti Krista, jediného prostredníka“. Mária skutočne stále ukazuje na svojho Božieho Syna a stáva sa pre všetkých veriacich vzorom žitej viery. „Cirkev, keď myslí zbožne na ňu a rozjíma o nej vo svetle Slova, ktoré sa stalo človekom, tak vlastne s väčšou a hlb­šou úctou preniká do najvznešenejšieho tajomstva vtelenia a stále viac sa stavia na roveň svojmu snúbencovi“(Lumen gen­tium, 62).

 (Ján Pavol II, Tertio millennio adveniente, 43)