Zriecť sa ducha sveta
Zasvätenie nášho vlastníctva

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Príď, Duchu Svätý,
príď, radosť večná,
po tebe moja duša túžiť neprestáva.
Príď, sám k osamelému,
lebo hľa, som sám a ty to vieš.
Od všetkého si ma odlúčil
a samotára vo svete zo mňa urobil,
príď!

Príď! Túžbou si sa vo mne stal
a sám si jej príčinou, ty Nedosiahnuteľný.
Príď, Dych môj a Život môj,
Útecha mojej duše, príď.
Príď, Radosť moja a Sláva moja
a Slasť nekonečná, príď.

Príď, Duchu Svätý, príčina mojej túžby po Bohu,
Nedosiahnuteľnom,
ako túžba vo mne prebývaš.

(Simeon, nový teológ)

Žalm 131

Pane, moje srdce sa nevystatuje,
moje oči nehľadia povýšené.
Neženiem sa za veľkými vecami
ani za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými.

Ale ja som svoju dušu upokojil a utíšil.
Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí,
ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne.

Dúfaj, Izrael, v Pána
odteraz až naveky.

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

25. augusta 1992:
„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že vás milujem. Milujem vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi celkom otvorili, aby som cez každého z vás mohla obracať a zachraňovať svet, v ktorom je veľa hriechu a ve­ľa toho, čo nie je dobré. Preto, moje drahé deti, otvorte sa mi úplne, aby som vás všetkých mohla lepšie viesť k tej obdi­vuhodnej láske Boha Stvoriteľa, ktorý sa vám deň čo deň zjavuje. Som s vami a chcem vám zjaviť a ukázať Boha, kto­rý vás miluje.  Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje po­zvanie.“

Modlitba zasvätenia

Mária, ty si povedala, že Boh prepustil bohatých naprázdno. Chcem ti vyznať, že jediným pokladom, po ktorom túžim na tejto zemi, je tvoj Syn, plod tvojho života, aby tam, kde je môj a tvoj poklad, bolo aj moje srdce. Zasväcujem ti svoje vlastníctvo, všetok hmotný majetok, použi ho pre príchod Božieho kráľovstva. Dala si nám chlieb života; príjmi plody mojej práce, podel‘ ich a rozmnož. Slovo tvojho Syna o tom, že nikto nemôže slúžiť súčasne dvom pánom, ma hlboko zasahuje, preto ti vyznávam, že iné nechcem, ako slúžiť jedinému Pánovi, Bohu a jeho pokornej služobnici, mojej Kráľovnej. Mária, zasväcujem ti svoju prácu, ovocie úsilia tela i umu. Dávam ti k dispozícii svoj majetok, aby si s ním zaobchádzala, ako sa ti páči.

Antifóna

Svätá rodina nazaretská,
obraz Trojice na zemi,
Ježiš, Boh na zemi,
Mária, nevesta Ducha,
Jozef, tieň Otca,
pripodobnite si nás.

V srdci trojice pozemskej,
Jozef, umieraš láskou k Márii,
Mária, láskou k Ježišovi,
Ježiš, láskou k ľuďom;
chceme vám byť podobní!

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)