Zasvätenie medziľudských vzťahov

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Oheň Ducha Utešiteľa,
si iskrou života každého stvorenia;
Svätý, dávaš dych tvarom neživým.

Presvätý, balzam kladieš na nebezpečne zlomené
a obväzuješ zranené, čo sa už rozkladá.

Dych svätosti a oheň lásky,
v srdci jemná lahodnosť
a v dušiach dážď, čo čnosťou vonia.

Prečistá studňa,
pri tebe Pán zhromažďuje cudzincov
a zhľadáva zblúdených.

Záštita života, nádej ľudskej jednoty, príbytok krásy,
zachráň všetky bytosti!

Stráž zajatých nepriateľom a spútaných odviaž z reťazí,
veď všetkých chce Božia moc zachrániť!

Ako najistejšia cesta, čo vedie všade:
na vrchy, do dolín i hlbín priepastí,
chceš zblížiť a pospájať všetky bytosti.

To v tebe sa náhlia oblaky, tebou povetrie sa chveje,
kamene ro­sa pokrýva,
vody stekajú sa v potoky
a zem sa potí miazgou zelene.

To ty vedieš a dávaš ľuďom poznanie
a radosťou ich tvoja múdrosť napĺňa.

Chvála ti za chválu, ktorá v našom vnútri znie a srdcia rozveseľuje,
tebe nádej, česť a moc za svetlo, ktoré prinášaš!

(sv. Hildegarda)

Žalm 133

Aké je dobré a milé,
keď bratia žijú pospolu.
Je to sťa vzácny olej na hlave,
čo steká na bradu, na Áronovu bradu,
čo steká na okraj jeho rúcha.
Sťa rosa na Hermone,
čo padá na vrchy sionské.
Tam Pán udeľuje požehnanie
a život naveky.

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

25. júla 1992:
„Drahé deti! Aj dnes vás všetkých pozývam k modlitbe, a to k modlitbe radosti, aby nikto z vás v týchto smutných dňoch nezažíval v  modlitbe smútok, ale radostné stretnutie s Bohom, svojím Stvoriteľom. Modlite sa, moje drahé deti, aby ste mi boli bližšie a aby ste prostredníctvom modlitby spoznali, čo od vás chcem. Som s vami a každý deň vás žehnám svojím materinským  požehnaním, aby vás Pán všetkých obdaril hojnosťou milosti pre váš každodenný život. Ďakujte Bohu za dar, že môžem byť s vami. Hovorím vám: je to veľká milosť. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje po­zvanie.“

Modlitba zasvätenia

Najláskavejšia Panna Mária, Matka milosrdenstva, ty ne­prestajne odpúšťaš ľuďom, keď urážajú a odmietajú Boha lásky; pros, nech sa v mojom srdci nikdy nezakorení hor­kosť a zatrpknutosť. Zasväcujem ti všetky svoje vzťahy s ľuďmi, nech sa v nich prejavuje Kristova láskavosť. Za­sväcujem ti svoje citové vzťahy, chcem sa vždy usilovať skôr dávať, než brať, skôr sledovať záujmy blížneho a Božie než moje vlastné. Zasväcujem ti všetky rodinné vzťahy, aby som sa usiloval jedine o vzrast lásky a vnášal jednotu a nehu tam, kde je tvrdosť a neporozumenie.

Antifóna

Svätá rodina nazaretská,
obraz Trojice na zemi,
Ježiš, Boh na zemi,
Mária, nevesta Ducha,
Jozef, tieň Otca,
pripodobnite si nás.
V srdci trojice pozemskej
Jozef, umieraš láskou k Márii,
Mária, láskou k Ježišovi,
Ježiš, láskou k ľuďom;
chceme vám byť podobní!

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)