Zasvätenie duše  

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Duchu Svätý! Láska! Láska! Povedz, ktorou cestou dôjdem na miesto blaženosti? Kde je ten chodník života, ktorý vedie k lú­kam zavlaženým božskou rosou, čo napojí smädné srdcia?

Láska, ty jediná poznáš cestu, ktorá vedie k životu a k pravde.

V tebe sa završuje slastné spojenie, čo zjednocuje božské osoby Svätej Trojice.

Duchu Svätý, skrze teba sú nám zoslané najcennejšie dary.

V tebe majú pôvod plodné semená, z ktorých vyrastá ovocie ži­vota. Z teba vyteká presladký med blaha, ktoré možno nájsť len v Bohu. Ty na nás vylievaš vody hojného Božieho požehnania, svoje predrahé dary.

(sv. Gertrúda)

Žalm 85

Pane, svojej krajine si preukázal milosť,
Jakuba si zbavil poroby.
Svojmu ľudu si odpustil vinu
a zakryl si všetky jeho hriechy.
Všetok hnev si v sebe potlačil
a zmiernil svoje rozhorčenie.

Obnov nás, Bože, naša spása,
a odvráť od nás svoj hnev.
Vari sa chceš hnevať na nás naveky
a z pokolenia na pokolenie svoj hnev prenášať?
Či sa k nám nevrátiš a neoživíš nás,
aby sa tvoj ľud mohol v tebe radovať?
Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo
a daj nám svoju spásu.

Budem počúvať, čo povie Pán, Boh;
on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým
a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne.
Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja,
a jeho sláva bude prebývať v našej krajine.
Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom,
spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.
Vernosť vyrastie zo zeme, spravodlivosť zhliadne z neba.

Veď Pán dá požehnanie
a svoje plody vydá naša zem.
Pred ním bude kráčať spravodlivosť
a po stopách jeho krokov spása.

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

25. júla 1988:
„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa úplne odovzdali Bohu. Všetko, čo robíte a čo máte, odovzdajte Bohu, aby vládol vo vašom živote ako Kráľ nad všetkým, čo máte. Tak vás Boh prostredníctvom mňa môže viesť k prehĺbeniu du­chovného života. Deti moje, nebojte sa, lebo ja som s vami aj vtedy, keď si myslíte, že niet východiska a že satan strhol na seba všetku moc. Ja vám prinášam pokoj. Som vaša Matka a Kráľovná pokoja. Žehnám vás požehnaním radosti, nech vám je Boh v živote všetkým. Ďakujem vám, že ste odpove­dali na moje pozvanie.“

Modlitba zasvätenia

Mária, tajomná záhrada, v tebe ticho rástlo Božie Slovo. Otváram ti dvere svätyne svojej duše, skryté miesto môjho ducha, ktoré navštevuje len Duch živého Boha, svadobnú komnatu, od ktorej má kľúč iba Ženích. Si zapečatený prameň a tvoja voda je vyhradená tým, ktorí sú ochotní prežívať tajomstvo premeny krstnej vody na krv mučeníkov. Vstúp do mojej kráľovskej komnaty ako Kráľovná a vyzdob ju svojou nekonečnou láskou, dcéra Je­ruzalema. Zasväcujem ti toto svoje najhlbšie vnútro, ktoré iba tuším a ktoré úplne spoznám vo svetle tvojej prítomnosti.

Antifóna

Na nebo čakajúc, Kráľovná svätých,
chcem s tebou stále žiť, denne za tebou ísť.
Keď na teba myslím, hneď zahalí ma plášť
lásky nesmiernej, čo pre mňa v srdci máš.

Tvoj pohľad materský zaháňa všetok strach,
v ňom bolesť prijať viem aj radosť zo slastí,
ak čisté, sväté sú, tak nemáš ich za prach,
no zdieľaš ich so mnou; veď všetkým Boha ctím.

(sv. Terézia z Lisieux, báseň  „Pourquoi je t´aime, ô Márie“ – Prečo ťa milujem, Mária)

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)