Zasvätenie citových a duchovných vzťahov

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Príď, Otče svetla, milosti,
príď, Bože lásky šľachetnej,
vlož do úst slová svätosti,
ukáž mi pravdu, silu v nej.

Nech iskra z tvojho plameňa
vnikne mi celkom do srdca,
nech život Boží znamená
tá láska vo mne horúca.

Príď, Duchu Svätý, Tvorivý,
ty sila mučeníkov si
aj apoštolov horlivých
um si milosťou zarosil.

Osvecoval si prorokov
i všetkých svätcov, hrdinov,
nad Kristom, jeho samotou
bdel si vždy; bdi aj nado mnou.

(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

Hymnus na lásku, 1 Kor 13, 1-8

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.
A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy.

Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba Čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

 25. decembra 1987:
„Drahé deti! Radujte sa so mnou! Moje srdce sa teší z Ježiša, ktorého vám dnes chcem darovať. Želám si, drahé deti, aby každý z vás otvoril svoje srdce Ježišovi, a ja vám ho s láskou darujem. Želám si, drahé deti, aby vás on pretváral, poučoval a ochraňoval. Dnes prosím zvlášť za každého z vás a ponúkam vás Bohu, aby sa vo vás zjavil. Volám vás k úprimnej modlitbe srdcom, nech je každá vaša modlitba stretnutím s Bohom. V každej práci a v každodennom živote postavte Boha na prvé miesto! Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

Modlitba zasvätenia

Mária, v tvojom srdci bilo Božie Srdce. Ty si darovala plnosť blahoslavenstva čistých sŕdc Jozefovi, ktorý cez tvoje srdce, lono a ruky mohol vidieť Boha, dotýkať sa ho, zasypať bozkami a prijať od neho tú najnežnejšiu, najľudskejšiu i najbožskejšiu lásku.
Mária, tvoje Nepoškvrnené Srdce videlo večného Otca. Ty si Jozefovi sprostredkovala dar pravého otcovstva a dala si mu Syna, aby ho mohol prežívať.
Jozefova manželka a Božia Matka, zasväcujem ti svoje srdce i všetky jeho hnutia, zasväcujem ti všetky svoje ľudské a duchovné lásky, aby si sa so mnou podelila o výsady svojho nepoškvrneného počatia a tak zbožštila všetky moje vzťahy.

Antifóna

Ježišu, žijúci v Márii,
príď a ži vo svojom služobníkovi.
Ježišu, žijúci v Márii,
panuj nad všetkou mocou nepriateľa.
Ježišu, žijúci v Márii,
v Duchu Svätom, na slávu Boha Otca.

(Jean Jacques Olier)

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)