Zasvätenie našich zmyslov

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Duchu Svätý,
nad medový plást
a všetku inú sladkosť sladší si mi.
Túžba a hlad navždy vo mne pretrvá,
pretože nikdy sa ťa nebudem môcť nasýtiť.
Požívam ťa ja?
Alebo ty mňa?
Neviem,
na dne srdca oboje zdá sa pravdivé.
Žiadaš, aby som bol s tebou.
Ťažko mi to padne,
nechce sa mi prácu odložiť a spočinúť ti v náručí.
Náleží mi vzdať ti vďaku, chválu a česť,
lebo v tom je večný život môj.
Cítim v sebe netrpezlivosť,
neviem, čím to je.
Keby som tak mohol dosiahnuť jednotu s Bohom
a pritom si neprestajne robiť svoje,
zmĺkli by moje ponosy.
Nech Boh, čo pozná moje potreby,
pretvorí ma celkom podľa svojej vôle.
Celý sa jeho moci oddávam
a tak mocný zostávam i v trápení.

(Jan van Ruysbroeck)

 

Žalm 122

Zaradoval som sa, keď mi povedali:
„Pôjdeme do domu Pánovho.“
Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem.

Jeruzalem je vystavaný ako mesto
spojené v jeden celok.
Tam prichádzajú kmene, kmene Pánove,
aby podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo.
Lebo sú tam súdne stolice,
stolice domu Dávidovho.

Pre Jeruzalem proste o pokoj:
„Nech sú bezpeční, čo ťa milujú.
Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb
a istota v tvojich palácoch.“

Kvôli svojim bratom a priateľom
budem hovoriť: „Pokoj s tebou!“
Kvôli domu Pána, nášho Boha,
budem prosiť o šťastie pre teba.

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

25. apríla 1993:
„Drahé deti! Dnes vás všetkých pozývam, aby ste vo svo­jich srdciach prebudili lásku. Choďte do prírody a pozoruj­te, ako sa príroda prebúdza, to vám pomôže otvoriť si srdcia láske Boha Stvoriteľa. Chcem, aby ste prebudili lásku vo svojich rodinách, aby zavládla láska tam, kde je nepokoj a nenávisť. A keď budete mať vo svojich srdciach lásku, po­tom sa budete aj modliť. A nezabúdajte, drahé deti, že som s vami a pomáham vám svojou modlitbou, aby vám Boh dal silu milovať. Žehnám vás a milujem vás svojou materinskou láskou. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

Modlitba zasvätenia

Panna Mária, z teba si Ježiš vzal telo a krv; zasväcujem ti všetky svoje zmysly, nech sa odvrátia od hrubej požívačnosti a slúžia mi na vychutnávame pravej lahodnosti pekných a dobrých vecí, ktoré nám Stvoriteľ daroval, aby som zakú­sil radosť z panovania nad stvorenstvom podľa Božej múd­rosti. Syn človeka jedol a pil, preto chcem i ja, aby všetky moje zmyslové schopnosti mi pomáhali milovať čo najviac. Mária, zasväcujem ti svojich päť zmyslov, očisti ich, aby boli schopné tešiť sa zo Života a naučili sa vnímať skutoč­nosť budúcich dobier.

Antifóna

Tam v Nazarete viem, Panna najmúdrejšia,
hoc‘ žiješ chudobne, netúžiš mať viac.
Extázy, zázraky, nie, ani jedno z nich
nezdobí život tvoj, Pani vyvolených!…
A preto všetci tí, čo pre svet ničím sú,
môžu tak bez obáv k tebe zdvihnúť zrak svoj.
S láskou ich povzbudíš a dodáš istotu,
že nebom sa skončí aj ich životný boj.

(sv. Terézia z Lisieux, báseň Pourquoi ťaime, ô Márie“- Prečo ťa milujem, Mária)

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)