Duchovná chudoba
Zasvätenie vnútorných hodnôt

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Príď, Duchu Svätý,
Príď, Oheň lásky,
Príď, Otče úbohých,
pohnutý mojimi ranami.

Príď, Duchu Svätý,
do našich sŕdc
a zošli nám z neba
lúč svojho svetla.

Príď k nám, Otče chudobných,
darca darov sľúbených,
Príď, svetlo našich sŕdc.

Žalm 113

Chváľte, služobníci Pánovi,
chváľte meno Pánovo.
Nech je velebené meno Pánovo
odteraz až naveky.

Od východu slnka až po západ
nech je oslávené meno Pánovo.
Vyvýšený je Pán nad všetky národy
a jeho sláva nad nebesia.
Kto je ako Pán, náš Boh, čo tróni na výsostiach,
a predsa dbá o všetko nepatrné
na nebi i na zemi?

Z prachu dvíha chudobného
a zo smetiska povyšuje bedára a
dáva mu sedieť vedľa kniežat,
vedľa kniežat svojho ľudu.
Neplodnej dáva bývať v dome
ako šťastnej matke detí.

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

25. novembra 1990:
„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste s láskou a z lásky ku mne a k svojim a mojim bratom a sestrám konali skutky  milosrdenstva. Drahé deti, všetko, čo robíte pre iných, robte s veľkou radosťou a pokorou pred Bohom. Som s vami a každý deň  prinášam Bohu vaše obety a modlitby za zá­chranu sveta. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje po­zvanie.“

Modlitba zasvätenia

Mária, Božia vyvolená, nehľadíš na seba, lebo si dokonale chudobná a bohatá na nádej v poklady Božieho kráľovstva.  Zasväcujem ti svoj rozum a myšlienky, najmä tie, ktoré po­važujem za najvznešenejšie a najkrajšie, veď žiadna myš­lienka  nemôže obsiahnuť nebeské kráľovstvo, ktoré Boh vkladá do sŕdc maličkých a nadovšetko do teba – do klenotu stvorenstva. Zasväcujem ti každý dar, všetko svoje duchovné bohatstvo, aby som sa nikdy nepovažoval za jeho tvorcu, nech môžem s tebou zvolať, že Boh povyšuje ponížených a odporuje pyšným. Mária, prijmi ma do svojej školy jem­nosti a pokory srdca.

Antifóna

Velebí moja duša Pána
a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,
a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie
s tými, čo sa ho boja.

(Lk 1,46-50)

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)