Zasvätenie srdca za svet

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Príď, Tešiteľ najlepší,
ó, hosť duše najsladší,
ty sladké občerstvenie.

V práci si poľahčenie,
v sparne si ovlaženie,
v plači si potešenie.

Svetlo oblažujúce,
naplň myseľ aj srdce
ľudu tebe verného.

Bez pomocnej milosti
človek žije v hriešnosti,
nie je v ňom nič dobrého.

Očisť, čo je skalené,
zavlaž, čo je znavené,
uzdrav, čo je zranené.

Ohni, čo je stŕpnuté,
zohrej, čo je skrehnuté,
naprav, čo je zblúdené.

Daruj svojim veriacim,
s dôverou ťa prosiacim,
svätú milosť sedmorú.

Daj za čnosti odmenu,
daj smrť dobrú, blaženú,
daj nám radosť trvalú.

(sekvencia Turičnej nedele, úryvok)

Žalm 116

Milujem Pána, lebo vypočul
môj prosebný hlas,
lebo svoj sluch naklonil ku mne,
kedykoľvek som ho vzýval.

Keď ma omotali povrazy smrti
a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia,
keď som sa ocitol v súžení a trápení,
vzýval som meno Pánovo:
„Pane, zachráň môj život!“

Milostivý a spravodlivý je Pán,
náš Boh sa zľutúva.
Pán ochraňuje maličkých,
pomohol mi, keď som bol v biede.

Znova sa, duša moja, upokoj,
lebo Pán ti dobre urobil,
lebo môj život zachránil od smrti,
moje oči od sĺz
a moje nohy pred pádom.

Pred tvárou Pána budem kráčať
v krajine žijúcich.

Dôveroval som, aj keď som povedal:
„Som veľmi pokorený.“
V rozrušení som vyriekol:
„Všetci ľudia klamú.“

Čím sa odvďačím Pánovi
za všetko, čo mi dal?
Vezmem kalich spásy
a budem vzývať meno Pánovo.

Pánovi splním svoje sľuby
pred všetkým jeho ľudom.
V Pánových očiach má veľkú
cenu smrť jeho svätých.

Pane, som tvoj sluha,
som tvoj sluha a syn tvojej služobnice.
Ty si mi putá rozviazal:
obetu chvály ti prinesiem
a budem vzývať meno Pánovo.

Splním svoje sľuby Pánovi
pred všetkým jeho ľudom
v nádvoriach domu Pánovho,
uprostred teba, Jeruzalem.

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

25. marca 1991
„Drahé deti, dnes vás pozývam prežívať Ježišovo utrpenie v modlitbe a v jednote s ním. Rozhodnite sa darovať Bohu ešte viac času; jemu, ktorý vám dal tieto dni milosti. Preto, milé deti, modlite sa a obnovte si lásku k Ježišovi osobitným spôsobom vo svojich srdciach. Som s vami, sprevádzam vás svojím požehnaním a svojou modlitbou. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

Modlitba zasvätenia

Mária, Matka Krista, trpiaceho Mesiáša, ktorý svojou smrťou premohol smrť, pros za mňa teraz i v hodine mojej smrti, aby bola smrťou z lásky a zavŕšením môjho života, môjho každodenného umierania z lásky k svetu, ktorý odmieta žiť z lásky.
Mária, ty si hynula preto, že si neumrela spolu so svojím Synom. Tvoje srdce prebodol meč. Zasväcujem ti svoje telo a srdce, aby som bol v Kristovom tele ustavične umierajúcim a ustavične živým srdcom, hoci mučeným, ale odplácajúcim láskou za nenávisť, vľúdnosťou za trpkosť a požehnaním za urážku.

Antifóna

Svätá Matka, Krista rany,
ktorými bol doráňaný,
hlboko mi v srdce vtlač.

Na bolestiach Syna tvojho,
za mňa z lásky trpiaceho,
nech mám podiel, v srdci plač.

Daj nech s tebou plačem, kvílim
a nech s Kristom spolucítim,
kým len tuná budem žiť.

(sekvencia z liturgie sviatku Sedembolestnej Panny Márie)

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát).