Zasvätenie citových a duchovných vzťahov

(PÚ) Obraciam sa tu na chvíľu k tebe, môj milý Ježišu, aby som sa z lásky posťažoval tvojej božskej velebnosti, že väčšina kresťanov, aj tých najučenejších, nevie o nevyhnutnom pute, ktoré je medzi tebou a tvojou svätou Matkou. Ty si, Pane, ustavične s Máriou a Mária je stále s tebou, a nemôže byť bez teba, inak by už nebola tým, čím je. Je natoľko milosťou pretvorená v teba, že už nežije ona, že jej už niet. Ty jediný, môj Ježišu, žiješ a kraľuješ v nej, a to dokonalejšie než vo všetkých anjeloch a svätých. Ach, keby sme poznali slávu a lásku, akej sa ti dostáva v tomto obdivuhodnom stvorení, celkom inak by sme zmýšľali o tebe i o nej.

Mária je s tebou tak vnútorne spojená, že by sa ľahšie dalo oddeliť svetlo od slnka alebo teplo od ohňa. Ba hovorím, že je dokonca jednoduchšie oddeliť od teba všetkých anjelov a svätých než Pannu Máriu: miluje ťa vrúcnejšie a oslavuje ťa dokonalejšie ako všetky tvoje stvorenia dovedna.

(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

Ó, Srdce Ježišovo, žijúce v Márii a cez Máriu! Ó, Srdce Máriino, žijúce v Ježišovi a pre Ježiša! Ó, slastné puto oboch sŕdc! Buď požehnaný, Bože lásky a jednoty, že ich spájaš! Spoj s nimi aj moje srdce, nech všetky tri žijú zjednotené, na česť posvätnej jednoty troch Božských osôb!

(Pierre de Bérulle)

V rokoch Ježišovho skrytého života v nazaretskom dome aj Máriin život je „s Kristom ukrytý v Bohu“ (Kol 3, 3) skrze vieru. Viera je totiž spojenie s Božím tajomstvom. Mária je nepretržite, každodenne v styku s nevýslovným tajomstvom Boha, ktorý sa stal človekom, s tajomstvom, ktoré prevyšuje všetko, čo bolo zjavené v Starom zákone. Už od chvíle zvestovania myseľ Panny Matky bola uvedená do radikálnej „novosti“ Božieho sebazjavenia  a toto tajomstvo si uvedomovala. Mária je prvá z tých „maličkých“, o ktorých Ježiš raz povie: „Zvelebujem ťa, Otče… že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým“ (Mt 11,25).

(Ján Pavol II, Redemptoris Mater, 17)