Zasvätenie srdca za svet

Či telo neposkytuje Nepoškvrnenej možnosť akoby dvojnásobného mučeníctva? Mučeníctva krvi pod vonkajším tlakom Božích nepriateľov a mučeníctva lásky, ktoré je novou smrťou z lásky; nie však v pokojnom a blaženom ponorení sa, ale v prudkosti plamenného zanietenia, ktoré je pre telo príliš silné a trhá srdce.

(P. Thomas Philippe OP, „La vie caché de Marié“ – Máriin skrytý život)

Blahoslavená, ktorá uverila. Toto požehnanie nadobúda plný význam, keď Mária stojí pod krížom svojho Syna (porov. Jn 19, 25). Koncil hovorí, že sa to stalo „nie bez Božieho riadenia“: „Veľmi trpela so svojím Jednorodeným, s materinským srdcom sa pridružila k jeho obete a s láskou súhlasila s obetovaním žertvy, ktorú porodila.“ Takto Mária „verne zotrvala v jednote so Synom pod krížom“ (Lumen gentium, 58).

Bola to jednota skrze vieru, skrze tú istú vieru, s ktorou prijala, čo jej zjavil anjel pri zvestovaní… Touto vierou je Mária dokonale spojená s Kristom v jeho pokorení.

(Ján Pavol II, Redemptoris Mater, 18)