Zasvätenie nášho dôverného vzťahu s Bohom

Manželstvo nie je ničím iným ako svätým obrazom večného Otca, ktorý plodí a nosí v sebe svoje Slovo a sám v sebe uskutočňuje to, čo muž a žena vyjadrujú navonok, keď spolu privedú na svet dieťa, ktoré je výrazom ich plodnosti, pričom jeden ovocie splodí a druhý ho nosí. Keďže Boh Otec počal svoje Slovo v plodnom panenstve, chce práve na svojej svätej neveste ukázať túto panenskú a neporušenú plodnosť.

(Jean Jacques Olier, „La vie intérieure de Marie“ – Máriin vnútorný život)

Mária nás učí najskôr veriť. Veriť v lásku Boha Otca, ktorý neustále stojí pri : nie my sme najprv milovali Boha, ale on nás miloval prvý. Učí nás veriť v Kristovu moc, ktorá sa prejavila pri vykúpení.
Je Bohom Spasiteľom predpovedaný Izaiášom. Je zdrojom života v hojnosti. Je pravdou o Bohu a pravdou o našej úbohej existencii. Je cestou Boha a cestou človeka, ktorý skutočne naplnil svoje povolanie.
Mária nás učí veriť v Ducha Svätého, ktorého bezvýhradne prijala a ktorý je daný aj nám. Sme si istí láskou Trojjediného Boha, ak sa mu vierou otvoríme, budeme spolu s Máriou blahoslavení a dostaneme chuť a silu milovať.

(Ján Pavol II., Lurdy, 15. 8. 1983)