Zasvätenie našich záväzkov voči Bohu
(Rehoľné sľuby a prísľuby,ktorými sme sa Bohu zaviazali)

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Príď, Duchu Svätý,
ktorý si si ma vyvolil
a oddelil od tohto sveta.
Postavil si ma
pred tvár svojej slávy,
tak teda zachovaj si ma
vždy bdelého a neochvejného
vo svojom príbytku, čo máš vo mne.
Nech v stálom pohľade na teba
ožívam, ja, mŕtvy;
buď mojím a ja. bedár,
naveky zbohatnem.
Keď sa tebou sýtim a napájam,
keď sa ustavične halím do teba,
čoraz väčšmi zakúšam slasti
nevýslovných dobier:
lebo ty si najväčším dobrom
a všetkou slávou i slasťou;
tebe patrí svätá sláva,
nerozdielnej a životodarnej Trojici,
ktorú uctievajú a vyznávajú,
klaňajú sa jej a slúžia
v Otcovi, Synovi a Duchu Svätom
všetci veriaci,
teraz i vždy, až na veky vekov.

(sv. Simeon, nový teológ)

Žalm 48

Veľký je Pán a hoden každej chvály
v meste nášho Boha.
Jeho svätý vrch, prekrásne návršie,
je celej zemi na radosť.
Vrch Sion, tajomný príbytok,
je mestom veľkého kráľa.
Boh sa preslávil v jeho palácoch
ako istá ochrana.

Lebo hľa, králi sa spolčili
a utvorili jeden šík.
No sotva sa pozreli, stŕpli úžasom,
zmiatli sa a dali sa na útek,
hrôza ich tam schvátila,
bolesti ako rodičku,
ako keď východný víchor
rozbíja lode taršišské.

Čo sme počuli,
to sme aj videli v meste Pána zástupov,
v meste nášho Boha:
Boh ho založil naveky.
Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo
uprostred tvojho chrámu.
Ako tvoje meno, Bože,
tak aj tvoja sláva šíri sa až do končín zeme;
tvoja pravica je plná spravodlivosti.
Nech sa raduje vrch Sion
a judejské dcéry nech jasajú
nad tvojimi výrokmi.

Obíďte Sion a obklopte ho,
spočítajte jeho veže.
Dobre si všimnite jeho hradby,
prejdite jeho paláce,
aby ste mohli rozprávať ďalšiemu pokoleniu,
že on je Boh, náš Boh,
naveky a na veky vekov:
on sám nás bude stále sprevádzať.

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

16. mája 1987:
„Drahé deti, pamätajte, že jediný spôsob, ako byť neustále so mnou a poznať Otcovu vôľu, je modliť sa. Preto vás aj dnes opäť volám. Nenechajte moje volanie bez odpovede. Pokračujte v modlitbe napriek všetkému a pochopíte vôľu Otca i jeho lásku.
Milé deti, je to skutočne veľká vec, keď Boh povoláva ľudí. Pomyslite si len, aké by bolo smutné nechopiť sa týchto príležitostí, ktoré vám Boh dáva! Preto nečakajte na zajtra alebo na pozajtra. Teraz povedzte Ježišovi svoje áno. A nech toto áno ostane naveky. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

Modlitba zasvätenia

Mária, vo svojom lone raz ponesieš Chrám; teraz prichádzaš do chrámu zasvätiť svoje panenstvo, aby si sa uchovala pre Boha a ako Dávidova dcéra poskytla Bohu príbytok širší než svet. Pomôž, aby som pochopil nesmiernu plodnosť lásky, ktorá sa úplne dáva. Daj, aby som vstúpil do Chrámu tela tvojho Syna – Cirkvi, zasvätil v nej svoj život a toto zasvätenie ustavične obnovoval a s láskou prehlboval.
Mária, zasväcujem sa tvojej anjelskej čistote, ktorej si zrkadlom. Mária, plná milosti i prirodzených darov, bezvýhradne sa obetuješ a nenechávaš si pre seba nič, ani jediný pohľad; zasväcujem sa tvojej chudobe. Ty si sa podriadila zákonu našich otcov, aby si dokonale plnila Otcovu vôľu; vkladám sa do tvojej poslušnosti.

Antifóna

Počúvaj, Panna Mária, hlas tvojho Pána,
bež v ústrety svojmu najmilšiemu, dcéra Jeruzalema:
vyvolil si ťa v tajomstve svojich zámerov,
aby si navždy prebývala v jeho dome.

(André Gouzes, liturgia)

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)