Zasvätenie našich skutkov

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Môj Bože, večný Utešiteľ, klaniam sa ti, si svetlom a životom mojej duše. Mohol by si sa uspokojiť s tým, že mi zhora pošleš dobré myšlienky, podnetné milosti a pomoc. Takto by si ma mohol v živote viesť a očisťovať svojou vnútornou čnosťou.
Lenže vo svojom nekonečnom súcite si už na počiatku vstúpil do mojej duše, privlastnil si si ju a urobil z nej svoj chrám. Nevýslovným spôsobom vo mne prebývaš svojou milosťou a svojou večnou podstatou, akoby som bol už tu na zemi ponorený v Bohu, no pritom som nestratil svoju vlastnú osobnosť. A keďže ti patrí aj moje telo, ten úbohý pozemský stánok, aj ono je tvojím chrámom, ó udivujúca a bázeň vzbudzujúca pravda! Verím tomu, viem to, môj Bože!

(kardinál Newman)

Žalm 1

Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných
a nechodí cestou hriešnikov
ani nevysedáva v kruhu rúhačov,
ale v zákone Pánovom má záľubu
a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.

Je ako strom zasadený pri vode,
čo prináša ovocie v pravý čas,
a jeho lístie nikdy nevädne;
darí sa mu všetko, čo podniká.

No nie tak bezbožní, veru nie;
tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou.
Preto bezbožní neobstoja na súde,
ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých.
Nad cestou spravodlivých bedlí Pán,
ale cesta bezbožných vedie do záhuby.

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

25. marca 1991:
„Drahé deti, (…) Mnohí sa nazdávajú, že robia veľa, keď o posolstvách hovoria, ale podľa nich nežijú. Drahé deti, pozývam vás, aby ste žili tak, že zmeníte všetko, čo je vo vás záporné, aby sa všetko obrátilo na kladné a v prospech života. Drahé deti, som s vami a chcem každému z vás pomôcť, aby ste toto radostné posolstvo prežívali a svojím životom dokazovali. Som tu, drahé deti, aby som vám pomáhala a aby som vás priviedla do neba. V nebi je radosť, ktorú už teraz môžete prežívať. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

Modlitba zasvätenia

Mária, tvoj Syn si vzal telo z tvojho tela, aby človek už neobetoval zvieratá, ale očistený v krstnom kúpeli predkladal seba samého Bohu ako dar a obetu príjemnej vône. Mária, ty si mala v rukách prvú hostiu na svete a tvorila si s ňou jedno telo, zasväcujem ti svoje človečenstvo i celé ľudstvo, aby sa stalo svätým národom, kráľovským kňazstvom.
Daj, nech pomocou tohto zasvätenia moje myšlienky a skutky posväcujú chrám môjho tela, aby doň vstúpila Svätá Trojica a prebývala v ňom tak, ako prebývala v tebe, aby som Boha nikdy nezarmútil hriechom, zlými myšlienkami, lenivosťou a skutkami nehodnými Božieho dieťaťa.

 

Antifóna

Keď ťa Mária nosila, ty Vrch nesmierny,
niesť ťarchu tú si jej uľahčil.
Keď ťa kŕmila, ty tíšil si jej hlad.
Keď ťa pridájala, ty smäd chcel si mať.
A keď sa s tebou láskala, ty uhlík žeravý,
jej náruč žiar tvoj nepálil.

(sv. Efrém)

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)