Zasvätenie sa duchu detstva  

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Poponáhľajte sa teda prijať Svätého Ducha, ktorý od Boha vychádza, aby ste sa stali dedičmi nebeského kráľovstva až naveky.
Veď ak sa už teraz a tu nestávate nebeskými, ako si môžete žiadať byť s Kristom v nebesiach?

Nuž bežte, bežte s nadšením a všetci, nech sme uznaní za hodných nebeského kráľovstva a kraľovať s Kristom, Pánom všetkého, ktorému patrí všetka sláva s Otcom a Duchom na veky vekov.
Amen.

Žalm 8

Pane, náš Vládca,
aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!
Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia.
Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu
naprotiveň svojim nepriateľom, i
aby si umlčal pomstivého nepriateľa.

Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk,
na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril:
čože je človek, že naň pamätáš,
a syn človeka, že sa ho ujímaš?

Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov,
slávou a cťou si ho ovenčil
a ustanovil si ho za vládcu
nad dielami tvojich rúk.

Všetko si mu položil pod nohy:
ovce a všetok domáci statok,
aj všetku poľnú zver,
vtáctvo pod oblohou a ryby v mori
i všetko, čo sa hýbe po dne morskom.
Pane, náš Vládca,
aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

V nedeľu 5. augusta 1984, Panna Mária povedala Vicke, Mariji a Jelene, že skutočný deň jej narodenia je 5. august. A tak vtedy v Medžugorí, tri dni pred slávením 2000. výročia narodenia Panny Márie, sa ľudia neprestajne modlili a postili; sedemdesiat kňazov bez ustania spovedalo, obrátil sa veľký počet ľudí.
„Nikdy v živote som tak neplakala od bolesti, ako v dnešný večer plačem od radosti. Vďaka!“
„Som veľmi šťastná, pokračujte. Pokračujte i naďalej v modlitbe i pôste.“

Modlitba zasvätenia

Mária, zasväcujem sa tvojmu detstvu: skrze teba prijímam teplo Otcovho pohľadu a jeho lásku, celú jeho číru lásku; prijímam jeho dôveru v malé dievčatko, do ktorého sa sústredila všetka nádej sveta. V tebe sa odovzdávam Otcovej dôveryhodnej láske. V tebe, Mária, zasväcujem sa nádeji, aby som ju prinášal iným – nech ich nadchne blaženosť budúceho života v Božej rodine.
Mária, zasväcujem sa tvojmu detstvu; ono mi dáva odvahu vziať ťa do náručia a privinúť si ťa k srdcu a stať sa tak celkom dôverným priateľom Kráľovnej nebies.

Antifóna

Raduj sa, lebo skrze teba k nám radosť prichádza!
Raduj sa, lebo skrze teba pominie prekliatie!
Raduj sa, lebo si pozdvihla padnutého Adama!
Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine!

(Akatist k Bohorodičke)

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)