Zasvätenie neviniatok

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Príď, Otče svetiel, príď,
dovoľ mi z tvojej múdrosti
i z pravdy tvojej okúsiť
i lásku, ktorá roznieti
a vôľu pritom nenúti,
i milosť tvoju tak plodnú
i tvoju vábnosť závratnú
i svätý pokoj v hĺbke duše, prosím,
daj mi a chráň ma, Otče!

Viesť nechceš ma nútením
mojej slabej vôle,
i preto sa tak bojím
ostať na slobode. Keď milosťami si ma vábil,
pričasto som vzdoroval.
Však teraz vzdávam sa ti, teda panuj ako Kráľ!

(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

Žalm 147

Chváľte Pána,
lebo je dobré ospevovať nášho Boha,
lebo je milé hlásať jeho slávu.

Pán stavia Jeruzalem
a zhromažďuje roztratených Izraelitov.
Uzdravuje skľúčených srdcom
a obväzuje ich rany.
On pozná počet hviezd
a každú volá po mene.
Veľký je náš Pán a veľmi mocný,
jeho múdrosť je nesmierna.
Tichých sa Pán ujíma,
ale hriešnikov ponižuje až po zem.

Prespevujte Pánovi piesne oslavné,
na citare hrajte nášmu Bohu.
On zaťahuje nebo oblakmi
a zemi pripravuje dážď.
Na vrchoch dáva pučať tráve
aj bylinám pre tvory, čo slúžia človeku.
Potravu dáva ťažnému dobytku
i mladým havranom, čo k nemu krákajú.
V sile koňa nemá potechu
ani záľubu v mužovi svalnatom.
Pánovi sa páčia tí, čo sa ho boja,
a tí, čo dúfajú v jeho milosrdenstvo.
Chváľ, Jeruzalem, Pána,
oslavuj, Sion, svojho Boha.

Lebo upevnil závory tvojich brán
a požehnal tvojich synov v tebe.
Zaisťuje pokoj tvojim hraniciam,
sýti ťa najlepšou pšenicou.
Svoj rozkaz na zem zosiela,
rýchlo sa šíri jeho slovo.

Sneh dáva ako vinu,
rozsýpa srieň ako popol.
Kamenec spúšťa ako omrvinky,
ktože vydrží v jeho mraze?
Ale keď zošle svoje slovo,
roztopí sa, čo zamrzlo,
keď zavanie jeho dych, vody sa rozprúdia.

On svoje slovo zvestuje Jakubovi,
svoje zákony a prikázania Izraelovi.
Neurobil tak iným národom,
nezjavil im svoje zámery.

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

25. decembra 1992:
„Drahé deti, dnes vás túžim všetkých ukryť pod môj plášť a ochrániť vás pred všetkými diabolskými útokmi. Dnešný deň je dňom pokoja, ale vo svete pokoja niet. Preto vás všetkých volám, aby ste spolu so mnou utvárali skrze modlitbu nový svet pokoja; nemôžem to urobiť bez vás, preto vás všetkých volám svojou materskou láskou, a Boh vykoná ostatok. Otvorte sa Božiemu plánu a jeho zámerom, aby ste mohli spolupracovať s ním pre pokoj a dobro. Nezabúdajte, že váš život vám nepatrí, že je iba darom, skrze ktorý máte druhým rozdávať radosť a viesť ich k večnému životu. Milé deti, nech vás vo všetkom sprevádza neha môjho malého Ježiša. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

Modlitba zasvätenia

Mária, Matka milosrdenstva, si pokornou nevestou Otca milosrdenstva, si Božím lonom a prejavom jeho materskej lásky voči Synovi a voči jeho bratom; Mária, tvoje srdce prebodla ľudská zloba, keď sa Herodes dozvedel o Božom pláne spásy s jeho ľudom;
Mária, tebe zasväcujem loná všetkých matiek na zemi.
Ako nová Eva si Živá, si Matkou života; zasväcujem ti všetky ľudské plody, najmä tie, ktoré prichádzajú na svet v najponižujúcejších podmienkach, i tie, ktorým vzali život skôr, než sa v nich rozvinulo jeho tajomstvo. Zasväcujem ti duše všetkých neviniatok, ktorých telá boli zavraždené v materskom lone.

Antifóna

Mária, stala si sa knihou, v ktorej je zapísaný náš Zákon. Dnes sa do teba vpísala Múdrosť večného Otca. Dnes sa v tebe ukazuje sila a sloboda človeka.

(sv. Katarína Sienská)

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)