Zasvätenie našej schopnosti milovať

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Najvyšší Bože, vzdávam ti vďaky za to, že si sa stal so mnou jedným duchom, bez zámeny, bez pretvorenia, bez premeny; že si sa stal pre mňa všetkým vo všetkom: pokrmom neopísateľným a dokonale nezištným; oslňujúcim šatom a očistením v kúpeli nezastaviteľných, svätých sĺz, čo tvoja prítomnosť vzbudzuje vo všetkých, ktorých navštíviš.
Vzdávam ti vďaky za to, že si sa mi stal nehasnúcim svetlom a nezapadajúcim slnkom; veď nemáš sa kde skryť, vesmír je plný tvojej slávy! Nie, pred nikým si sa nikdy neukrýval, to my sa neustále pred tebou schovávame a nechceme ísť ku tebe: prečo by si sa skrýval, ty, ktorý sa od nikoho neodvraciaš a neodmietaš ani jedného človeka?
Príď teda, Pane, postav si dnes vo mne svoj stan; vybuduj si svoj dom a prebývaj vo mne, v tvojom služobníkovi, nepretržite, nerozlučne, až do konca.

(sv. Simeon, nový teológ)

Múd 7, 22-81

V múdrosti je duch chápavý a svätý,
jediný a mnohonásobný, jemný,
bystrý, prenikavý, nepoškvrnený,
jasný, nevinný, milujúci dobro, ostrý,
nezadržateľný, dobročinný, ľudský, dobrotivý,
pevný, istý, pokojný,
všemohúci, vševidiaci,
prenikajúci všetkých duchov,
rozumných, čistých, najjemnejších.
Veď múdrosť je pohyblivejšia
než akýkoľvek pohyb;
je taká, že svojou čistotou
prechádza a preniká všetko.

Ona je dychom Božej sily
a čistý výron slávy Všemohúceho,
preto nič nečisté sa jej dotknúť nemôže.
Ona je odblesk večného svetla,
zrkadlo Božej moci bez škvrny
a obraz jeho dobroty.

A hoci je len jedna, môže všetko;
zostáva sama v sebe a všetko obnovuje.
V každom pokolení prechádza do svätých duší
a robí z nich Božích priateľov a prorokov.
Veď Boh miluje len toho,
kto býva s múdrosťou.Ona je krajšia než slnko
a prevyšuje všetky súhvezdia;
v porovnaní so svetlom žiari jasnejšie,
lebo po svetle nasleduje noc,
ale múdrosť zloba nezmôže.
Jej sila siaha od jedného konca k druhému
a všetko riadi lahodne.

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

modlitba odovzdaná cez Jelenu 28. novembra 1983:

ZASVÄCUJÚCA MODLITBA SRDCU PANNY MÁRIE
Ó, Najčistejšie Srdce Márie, plné dobroty,
preukáž nám svoju lásku.
Plameň tvojho Srdca, ó, Mária,
nech zostúpi na všetkých ľudí.
Nesmierne ťa milujeme.
Vštep do našich sŕdc pravú lásku,
aby sme túžili po tebe.
O, Mária dobrotivého a pokorného srdca,
spomeň si na nás, keď zhrešíme.
Ty vieš, že my, ľudia, sme hriešni.
Daj, aby sme prostredníctvom
tvojho najčistejšieho a materinského Srdca
dosiahli uzdravenie každej rany duše.
Daj, aby sme mohli vidieť
dobrotu tvojho materinského Srdca
a aby sme sa skrze plameň tvojho Srdca obrátili. Amen.

Modlitba zasvätenia

Mária, hriešneho ma počala moja matka! Môže sa človek vrátiť do jej lona, aby sa znovu narodil? Mária, v tvojom lone sa ti celý zasväcujem, od chvíle môjho počatia až po dnešný deň, aby nový človek zrodený vo mne krstom mohol rásť v teple tvojej nepoškvrnenej materinskej lásky.
Mária, v tebe sú obnovené všetky prírodné zákony. Preto chcem prebývať v tebe, aby v mojich údoch vládol nový zákon, aby ma panenská láska pobádala k dobru, ktoré chcem robiť, a odvracala od zla, ktoré robiť nechcem. Tak ako je hriech ohavný, tak si krásna, Mária, a do tvojej krásy sa zaľúbil aj náš Kráľ. Bezvýhradne sa ti zasväcujem, Matka krásnej lásky, zrkadlo anjelskej čistoty, aby sa moja obnovená duša páčila Bohu: Otcovi, Synovi i Duchu Svätému.

Antifóna

Ó jediná radosť! Príčina našej radosti, ľúbezne voňavý kvet Galiley, pritiahni nás, Nepoškvrnená, aby sme ťa všetci spoločne nasledovali!

(Marta Robinová)

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)