Zasvätenie držiteľov moci

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Príď, Duchu Svätý, tvorivý,
príď svojich verných navštíviť,
naplň nám srdcia milosťou,
ktoré si stvoril múdrosťou.

Tešiteľom si nazvaný,
dar Boží z neba nám daný,
zdroj živý, láska, oheň v nej
i pomazanie duchovné.

Ty, darca darov sedmorých,
prst Boží v dielach stvorených,
ty, prisľúbenie Otcovo,
dávaš reč, slovo Pánovo.

Osvieť nás, ducha posilňuj,
do sŕdc vlej lásku ohnivú,
keď telo klesá v slabosti,
vzpriamuj ho silou milosti.

Pred nepriateľom ochráň nás,
svoj pokoj daj nám v každý čas,
nech vždy pod tvojím vedením
vyhneme vplyvom škodlivým.

Nauč nás Otca poznávať
a jeho Syna milovať
a v teba, Ducha obidvoch,
daj veriť vždy, vo všedných dňoch.

Sláva buď Bohu Otcovi
víťazstvo jeho Synovi,
nech večná chvála zaznieva
aj Duchu Tešiteľovi.

(hymnus Veni Creator)

Prísl 8, 22-31

Pán ma vlastnil už na začiatku svojich ciest,
od počiatku, skôr, ako urobil čokoľvek.
Od večnosti som ustanovená,
odpradávna, prv, ako povstal svet.
Neboli ešte morské priehlbne,
a ja som sa už počala;
ani žriedla, čo chrlia vodu, neboli.
Prv, než boli upevnené vrchy,
pred pahorkami som sa zrodila;
prv, než učinil zem a nivy
a prvé hrudy na pevnine.
Keď pripravoval nebesia, bola som pri tom.
Keď vymeriaval klenbu nad oceánmi,
keď upevňoval mraky vo výšinách,
keď dával silu morským prameňom,
keď moru vymedzoval hranice
a vodám, aby neprekročili svoj breh,
keď kládol základy zeme,
už vtedy som bola s ním ako staviteľka:
deň čo deň som bola jeho potešením
a hrala som sa pred ním v každý čas.
Hrala som sa na okruhu zeme
a mojou radosťou je bývať s ľuďmi.

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

25. novembra 1992:
„Drahé deti, dnes vás volám k modlitbe, tak ako ešte nikdy predtým. Nech sa celý váš život stane modlitbou. Nemožno sa však modliť bez lásky. Preto vás žiadam, aby ste najskôr nadovšetko milovali Boha, Stvoriteľa vašich životov, len po­tom ho budete poznávať a milovať i vo všetkých tvoroch, tak ako vás on sám miluje.
Drahé deti, to, že som s vami, je veľkou milosťou, preto prijímajte a prežívajte moje posolstvá na vaše dobro. Milu­jem vás, a preto som s vami, aby som vás učila a viedla k no­vému životu obrátenia a zriekania sa. Jedine tak objavíte Boha a to všetko, čo vám je ešte vzdialené. Preto, milé deti, modlite sa! Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozva­nie.“

 

Modlitba zasvätenia

Mária, ty si v Otcovom lone bola prítomná pri stvorení ne­beských zborov i pri stvorení sveta a videla si, aké krásne a dobré bolo všetko, čo urobil. V očakávaní konečného obno­venia sveta zasväcujem ti všetko stvorené. Mária, nepoškvr­nená Kráľovná vesmíru, zvíťaz a vládni nad mojím srdcom i nad svetom, nad všetkými nadzemskými mocnosťami, nad trónmi a panstvami, nad zástupmi anjelov. Matka Syna, ktorý nám ukáže Otcovu tvár, Kráľa kráľov, chudobného Kráľa žobrajúceho o našu lásku, zasväcujem ti všetkých, ktorí majú moc v Cirkvi, všetkých, ktorí vládnu či už v tvo­jom mene alebo pre vlastnú slávu, aby sa podriadili Ježi­šovým prikázaniam a stali sa služobníkmi všetkých.

Antifóna

Máriino lono zamenilo úlohy:
Stvoriteľ všetkého
ako chudobný
vošiel k tomu,
čo jeho je.
Najvyšší
vstúpil k nej
pokorný;
Nádhera skrytá
v úbohom šate.
Nech ti znie chvála,
tebe,
ktorému nič nieje ťažké,
Pánovi všetkých!

(sv. Efrém)

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)