Zasvätenie nášho dôverného vzťahu s Bohom

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Duchu Svätý, nech nám pomáha tvoja milosť,
a po tom, čo vyženie neresť z našich sŕdc,
nech v nich zostáva. Duchu Svätý, Dobro a Svetlo ľudí,
osloboď naše duše od smrteľných temnôt.

Duchu Svätý, ty miluješ len spravodlivé myšlienky; vo svojej dobrote vylej pomazanie na naše city.

Duchu Svätý, ty zotieraš každú škvrnu, očisti v nás pohľad vnútorného človeka, aby sme videli nebeského Otca, na ktorého sa smú dívať len čisté srdcia.

Ty si vnukol prorokom, aby už vopred oslavovali Krista. Posilňoval si apoštolov, aby vo svete hlásali jeho víťazstvo.

Keď svojím Slovom Boh stvoril nebesia, moria i zem, tvoja moc sa rozprestrela nad vodami a prikryla ich. Ty dávaš vode plodnosť, aby dušiam priniesla život.

Ty, Pane, svojím dychom tvoríš duchovného človeka. Zjednotil si svet rozdielnych jazykov a vyznaní; si najlepší Učiteľ, privádzaš modlárov k uctievaniu Boha.

Vypočuj naše prosby, Duchu Svätý, lebo bez teba sú bezcenné naše modlitby a nehodné vystúpiť k Božiemu sluchu.

Po všetky veky ty si učil svätých
a mocne si ich podnecoval.
I dnešnému dňu dávaš slávu
a Kristových apoštolov napĺňaš výnimočnou
a neslýchanou milosťou.

(Humbert de Roman)

Sir 24,14-30

Od počiatku, pred vekmi som stvorená
a budem trvať naveky.
Pred ním som vo Svätom stánku konala službu
a na Sione som sa usadila.
V meste, ktoré on miluje, našla som bývanie,
nad Jeruzalemom dal mi právomoc.
V slávnom národe som zapustila korene,
v podiele môjho Boha – v jeho dedičstve –
a v zástupoch svätých sa zdržiavam.

Vyrástla som do výšky ako céder na Libanone
a ako cyprus na vrchu Hermon.
Vyrástla som ako palma v Engaddi
a ako ruža zasadená v Jerichu.
Ako nádherná oliva na pláni
a ako platan pri vode
vyrástla som do výšky na cestách.
Rozvoniavam ako škorica a voňavý balzam;
vydávam ľúbeznú vôňu ako vyberaná myrha.
Ako storax, galban, ónyx a stakt
a ako dym kadidla v stánku.

Ja ako terebinta rozprestieram svoje konáre
a moje konáre sú konáre krásy a pôvabu.
Ja ako vinič vyháňam pôvabné výhonky
a moje kvety krásne a bohaté ovocie.
Ja som matka ušľachtilej lásky a bázne,
poznania a svätej nádeje.
Vo mne je milosť každej cesty a pravdy.
Vo mne je každá nádej života a čnosti.

Poďte ku mne všetci, čo po mne túžite,
a nasýťte sa mojím ovocím.
Lebo moja náuka je sladšia ako med
a mňa mať je sladšie ako plást medu.
Spomienka na mňa pretrvá večné pokolenia.
Kto sa mnou živí, bude stále lacnieť,
a kto mňa pije, bude väčšmi smädiť.
Kto mňa počúva, nebude zahanbený,
a kto koná moje skutky, nezhreší.
Tí, čo ma vysvetľujú, budú mať večný život.

Kto ma počúva, nezažije zahanbenie,
ktorí sa namáhajú v mojej službe, nezhrešia.

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

18. marca 1993:
„Drahé deti, mám toto želanie: aby ste mi dali svoje ruky. Potom vás budem môcť ako vaša matka viesť po správnej ceste. Budem vás môcť viesť k vášmu Otcovi. Otvorte svoje srdce a dovoľte mi vstúpiť. Modlite sa, lebo ja som s vami v modlitbe. Modlite sa a potom vás budem môcť viesť. Povediem vás k pokoju a k šťastiu. Ďakujem, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

Modlitba zasvätenia

Mária, nevesta Ducha Svätého, v tebe sa Slovo stalo telom, v tebe Otec neustále plodí Syna. Jediné, čo Otec koná, je toto plodenie z lásky a ich vzájomná láska s Duchom Svätým prekypuje dielo stvorenia.
Mária zasväcujem ti všetko, čo sa vo mne usiluje o spojenie s Bohom zasväcujem ti všetko, čo vo mne túži po zásnubách a svadbe s mojím Stvoriteľom a Bohom. Len v tebe nájde moje telo dokonalú čistotu, potrebnú k dôvernému spojeniu s ním, len v tebe moja duša i duch nájdu dokonalú panenskosť Božie objatie, len v tebe bude moje odovzdanie sa úplne. Potom sa už nebudem báť vziať do svojho najhlbšieho vnútra nepoškvrnenú nevestu roztúženého Ženícha. Jedine v tebe horiaci ker, nebudem sa báť nechať sa stráviť bozkami jeho úst.

Antifóna

O Mária, ohnivý voz, ako pod popolom ukrytý nosila si plameň v prachu svojej ľudskej prirodzenosti. Ó Mária, archa pokory v tebe sa uchováva a žiari svetlo pravej vedomosti, ktorou si sa odpútala od seba; očarila si ňou večného Otca, preto ťa uchvátil a pritiahol k sebe jedinečnou láskou. Žiara a plameň tvojej láskavosti a olej tvojej pokory privábili jeho božskosť a naklonili si ho, a tak vošiel k tebe, lebo strhujúca vrúcnosť tvojej bezhraničnej lásky ho súrila, aby zostúpil k nám.

(sv. Katarína Sienská)

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)