Zasvätenie našich skutkov

Milujúca Matka prejavovala svojmu Synovi nežné materské city. Láskala ho, bozkávala a brala do náručia. A Ježiš odpove­dal podľa prirodzenosti malého dieťaťa, sal matkino mlieko, ne­chal sa jej hojdať a maznať na rukách. Bol celkom ako nevinné dieťa, hoci bol múdrosťou Otca. Ach, kto nás kedy naučí sprá­vať sa k stvoreniam ako Mária a Ježiš, jedine v duchu a v Bohu?

(Marie de Sainte Thérèse, „L ‚union mystique à Marie “ – Mystická jednota s Máriou)

Preto teda právom môžeme vidieť vo výraze „blahoslavená, ktorá uverila“, akoby kľúč, ktorý otvára Máriinu vnútornú sku­točnosť, skutočnosť tej, ktorú anjel pozdravil ako „milostiplnú“. Ak ako „milostiplná“ bola od vekov prítomná v tajomstve Krista, skrze vieru mala na ňom účasť v celom rozsahu svojej pozemskej púte. „Napredovala na ceste viery.“ A zároveň aj nenápadne, ale priamo a účinne sprítomňovala ľuďom tajomstvo Krista. A robí to stále a prostredníctvom tajomstva Krista je prítomná medzi ľuďmi aj ona sama. Takto sa tajomstvom Syna objasňuje aj tajomstvo Matky.

(Ján Pavol II., Redemptoris Mater, 19)