Zasvätenie našej samoty

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Duchu Presvätý a plný lásky,
daj počuť mi tvoj milý, nežný hlas.
Pred tebou túžim byť ako pierko ľahký,
nech tvoj dych kamkoľvek odvanie ma,
nechcem ti nikdy žiaden odpor klásť.

(ctih. François Marie Libermann)

Žalm 27

Pán je moje svetlo a moja spása,
koho sa mám báť?
Pán je ochranca môjho života,
pred kým sa mám strachovať?
Keď sa približujú ku mne zločinci
a chcú mi zničiť telo,
vtedy moji utláčatelia a nepriatelia
strácajú silu a padajú.

Aj keby sa proti mne postavili šíky,
moje srdce sa nezľakne.
Aj keby proti mne vzbĺkol boj,
zotrvám v dôvere.

O jedno prosím Pána a za tým túžim,
aby som mohol bývať v dome Pánovom
po všetky dni svojho života,
aby som pociťoval nehu Pánovu
a obdivoval jeho chrám.

A on ma vo svojom stane schová v deň nešťastia,
ukryje ma v skrýši svojho príbytku
a postaví ma vysoko na skalu.
A už teraz dvíham hlavu nad svojich nepriateľov,
čo ma obkľučujú.
V jeho stánku mu prinesiem obetu chvály,
budem spievať a hrať Pánovi.

Čuj, Pane, hlas môjho volania,
zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma.
V srdci mi znejú tvoje slová:
„Hľadajte moju tvár!“
Pane, ja hľadám tvoju tvár.

Neodvracaj svoju tvár odo mňa,
neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka.
Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma,
ani ma neopúšťaj, Bože, moja spása.
Hoci by ma opustili otec aj mať,
Pán sa ma predsa ujme.

Ukáž mi, Pane, svoju cestu
a priveď ma na správny chodník,
lebo mám mnoho nepriateľov.

Nevydávaj ma zvoli utláčateľov,
veď povstali proti mne kriví svedkovia,
dychtiví po násilí.
Verím, že uvidím dobrodenia Pánove
v krajine žijúcich.
Očakávaj Pána a buď statočný,
srdce maj silné a drž sa Pána.

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

25. júna 1988:
„Drahé deti! Dnes vás pozývam k láske, ktorá je Bohu oddaná a milá. Deti moje, láska prijíma všetko, aj to, čo je tvrdé a horké, kvôli Ježišovi, ktorý je láska. Preto, drahé deti, proste Boha, aby vám prišiel na pomoc nie podľa vašich želaní, ale podľa svojej lásky. Odovzdajte sa Bohu, aby vás on mohol uzdraviť a potešiť a aby vám mohol odpustiť všetko to, čo je vo vás prekážkou na ceste lásky. Potom môže Boh pretvárať váš život, a vy budete rásť v láske. Deti moje, oslavujte Boha chválospevom lásky, aby Božia láska mohla vo vás rásť každý deň až do svojej dokonalosti. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

 

Modlitba zasvätenia

Mária, Matka krásnej lásky, zasväcujem ti svoje pocity samoty a celú svoju ľudskú túžbu skoncovať s ňou. Je napísané: nie je dobre človeku samotnému; a ďalej, že Boh stvoril človekovi pomocníčku jemu podobnú. Mária, keď Syn človeka zaspal na kríži, prebodnutím boku nového Adama sa z vody, krvi i ohňa bolesti tvojho srdca zrodila nová Eva – Cirkev. Mária, nauč ma milovať samotu, pretože len keď som sám s Osamelým, hlboká samota zmizne a ja sa stretnem s Druhým. Mária, zasväcujem ti všetkých, ktorí trpia fyzickou alebo duševnou osamotenosťou, aby ťa našli, ó Matka naša, Sestra, Priateľka, naša Najmilšia.

Antifóna

Každý život je omšou a každá duša je hostiou. (Marta Robinová)

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)