Obnova krstných sľubov

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Duchu Svätý, zapáľ ma,
Oheň Boží, stravuj ma,
Duchu Svätý, zapáľ ma,
k pravej ceste priveď ma.

Duchu Svätý, očisť ma,
Oheň Lásky, roznieť ma,
Duchu Svätý, očisť ma,
za nevestu prijmi ma.

Duchu Svätý, povzbuď ma,
Láska Božia, uzdrav ma,
Duchu Svätý, povzbuď ma,
Duchu Svätý, obnov ma.

Duchu Svätý, osvieť ma,
Láska Syna, naplň ma,
Duchu Svätý, osvieť ma,
v pravé blaho uveď ma.

(bl. Miriam z Betlehema)

 

Chválospev (Zjv 19,1-2. 5-7)

Aleluja, aleluja!
Spása, sláva a moc nášmu Bohu,
lebo sú správne a spravodlivé jeho súdy.
Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci,
aj vy, čo sa ho bojíte, malí i veľkí,
lebo začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh.
Radujme sa a jasajme, vzdávajme mu slávu,
lebo nadišla Baránkova svadba
a jeho nevesta sa pripravila. Aleluja, aleluja!

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

25. novembra 1991:
„Drahé deti! Aj tentoraz vás volám k modlitbe. Modlite sa, aby ste mohli pochopiť, čo vám chce Boh povedať skrze mo­ju prítomnosť a skrze posolstvá, ktoré vám dávam. Chcela by som vás všetkých privádzať vždy bližšie k Ježišovi a jeho ranenému Srdcu, aby ste mohli pochopiť jeho nesmiernu lásku, ktorou obdaril každého z vás. Preto, drahé deti, mod­lite sa, aby z vašich sŕdc vytryskol prameň lásky ku každému človeku, aj k tomu, ktorý vás nenávidí a vami opovrhuje. Tak budete môcť Ježišovou láskou zvíťaziť nad všetkou bie­dou tohto žalostného sveta, v ktorom niet nádeje pre tých, čo nepoznajú Ježiša. Ďakujem vám za všetky obete a modlitby! Modlite sa, aby som vám mohla ešte viac pomáhať. Vaše modlitby sú mi potrebné. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

Modlitba zasvätenia

Matka, kvôli tebe Boh obnovil všetky zákony stvorenia, pretože si Božia Matka a vo svojom lone si nosila toho, kto­rého nič nemôže obsiahnuť. Už od jeho počatia sa ti do lona vpísal kríž, a tak božské sa v krvi snúbi s ľudským. V tebe sa zmierujú protiklady: večne blčiaci oheň, z ktorého povstal svet, zostúpil do materských vôd. Ó Mária, aj po pôrode si zostala pannou a si stálym znamením toho, že božstvo sa mô­že zasnúbiť s človekom v tele. Zasväcujem ti všetko, čo do­spelo na svete k zrelosti a zostalo nezasnúbené. Zasväcujem ti svoju bytosť, aby sa stala miestom obnovenia tajomstva svadby krvi, vody a ohňa. Tvojím Ženíchom je tvoj Stvori­teľ, je tvojím Synom a Ženíchom naveky.

Antifóna

Ó Mária, prenežná láska, do teba sa vpísalo Slovo, ktoré nám dáva náuku života; si tablicou, na ktorej je táto náuka vyrytá. Už od chvíle, ako sa Slovo do teba vtláča, nesie kríž svätej túžby, ktorú má priam vštepenú. Sotva počaté, ovláda ho túžba zomrieť za spásu ľudí, kvôli ktorým sa vtelilo.

(sv. Katarína Sienská)

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)