Zasvätenie nášho priľnutia k Duchu Svätému

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Ó stravujúci Oheň,
Duchu lásky,
vzbĺkni vo mne, nech sa mi v duši uskutoční
akoby vtelenie Slova;
nech mu je moje človečenstvo novou nádobou,
kde obnoví svoje tajomstvo.
A ty, Otče,
skloň sa k svojmu úbohému stvoreniatku,
zahaľ ho svojím tieňom
a viď v ňom iba svojho milovaného,
v ktorom máš všetko zaľúbenie.

(bl. Alžbeta od Trojice)

Žalm 40

Čakal som, čakal na Pána
a on sa ku mne sklonil.
Vyslyšal môj nárek
a vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu.
Nohy mi postavil na skalu
a kroky mi upevnil.
Do úst mi vložil pieseň novú,
chválospev nášmu Bohu.

Mnohí to uvidia a bázeň ich naplní
a budú dúfať v Pána.
Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru
a nevšíma si pyšných ani náchylných klamať.
Veľa zázrakov si urobil, Pane, Bože môj;
a v tvojich zámeroch s nami
kto sa ti vyrovná?
Aj keby som ich chcel rozhlásiť
a vyrozprávať všetky,
toľko ich je, že sa nedajú spočítať.

Obety a dary si nepraješ,
lež uši si mi otvoril.
Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia,
preto som povedal: „Hľa, prichádzam.
Vo zvitku knihy je napísané o mne,
že mám plniť tvoju vôľu.
A to chcem, Bože môj,
hlboko v srdci mám tvoj zákon.“

Ohlasujem tvoju spravodlivosť vo veľkom zhromaždení,
svojim perám hovoriť nebránim,
Pane, ty to vieš.
Tvoju spravodlivosť si v srdci neskrývam,
rozprávam o tvojej vernosti a o tvojej spáse.
Neskrývam tvoju milosť a pravdu pred veľkým zhromaždením.

Ale ty, Pane, neodnímaj mi svoje milosrdenstvo,
tvoja milosť a tvoja pravda
nech mi vždy pomáhajú.
Zo všetkých strán sa na mňa kopia
nespočetné pohromy,
opantalo ma toľko hriechov,
že nemám o nich prehľadu.
A je ich viac, než mám vlasov na hlave,
až mi z toho srdce zamiera.

Pane, ráč ma zachrániť,
príď mi čím skôr na pomoc.
No nech jasajú a nech sa v tebe tešia všetci,
čo ťa hľadajú.
A tí, čo túžia po tvojej pomoci,
nech stále hovoria:
„Nech je zvelebený Pán!“
Ja som síce biedny a úbohý,
no Pán sa stará o mňa.
Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ,
Bože môj, nemeškaj.

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

25. októbra 1987:
„Drahé moje deti! Dnes vás chcem pozvať všetkých, aby sa každý z vás rozhodol pre raj! Cesta je ťažká pre tých, čo sa nerozhodli pre Boha. Drahé deti, rozhodnite sa a verte, že Boh sa vám ponúka vo svojej plnosti. Ste pozvaní a máte odpovedať na volanie Otca, ktorý vás volá prostredníctvom mňa. Modlite sa, lebo v modlitbe každý z vás bude môcť dosiahnuť úplnú lásku. Žehnám vás a chcem vám pomôcť, aby každý z vás bol pod mojím materinským plášťom. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

Modlitba zasvätenia

Mária, od večnosti Otcom milovaná, daj, nech dúfam v objatie Ducha Svätého, aby som mal život v plnosti a zomrel v Božom bozku ako Mojžiš. Zasväcujem sa tebe, ktorá ma učíš odovzdať sa Láske, čo vedie na kríž, a Svetlu, čo oslepí, aby som mohol žiť aj po tom, keď uzriem Božiu tvár. Voveď ma do hlbokého ticha Oblaku, ktorý zahaľuje, aby lepšie zjavoval.
Ó Mária, ktorá si v plamennom objatí počala Boha, Holubica schúlená v skalnej rozsadline, zasväcujem sa tvojmu mlčaniu a všetkému, čo v tebe bolo schopné stať sa Božou nevestou. O Mária pod krížom, zasväcujem sa tvojej súcitnej láske; nech serafín, ktorý drží kríž, prebodne moje srdce i údy, a nech skrze teba, Nevesta Ducha Svätého, úplne patrím Ježišovi.

Antifóna

Ó milostiplná, osvieť mi rozum a rozviaž jazyk, aby som ťa oslávil a ospieval anjelskou piesňou, ktorá ťa je hodná: Zdravas‘, ó pokoj, radosť, záchrana a útecha celého vesmíru! Zdravas‘, ó najväčší zázrak, aký sa kedy udial na zemi, záhrada rajských slastí, bezpečný prístav ohrozených duší, prostredníčka Boha a ľudí, zdravas‘!

(sv. Efrém)

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)