Zasvätenie utrpenia

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Oheň a svetlo,
čo žiari na Kristovej tvári,
oheň, ktorého príchod je slovom,
oheň, ktorého ticho je svetlom,
oheň, ktorý v srdciach chválospev budíš,
velebíme ťa.

Ty v Kristovi prebývaš,
Duch múdrosti a rozumu,
Duch rady a sily,
Duch poznania a bázne,
velebíme ťa.

Ty skúmaš Božie hlbiny,
ty osvecuješ oči nášho srdca,
ty sa spájaš s naším duchom,
V tebe sme odbleskom slávy Pána,
velebíme ťa.

(sv. Efrém)

Magnifikat (Lk 1, 46-55)

Velebí moja duša Pána
a môj duch jasá
v Bohu, mojom Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
Hľa, od tejto chvíle
blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,
a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie
s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena,
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z trónov
a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami
a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka,
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
ako sľúbil našim otcom,
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

25. novembra 1991:
„Keď prežívate problémy, utrpenia, choroby, nehovorte: ,Ach, prečo sa to stalo práve mne, a nie niekomu druhému!‘
Nie, milé deti, radšej povedzte: ,Pane, ďakujem ti za dar, ktorý mi dávaš.‘ Lebo utrpenie, ak je obetované, je prameňom veľkých milostí pre vás i pre druhých.
Vo chvíľach choroby mnohí z vás v modlitbe len opakujú: ,Uzdrav ma, uzdrav ma!‘ Nie, milé deti, to nie je dobre, lebo tak vaše srdcia nie sú otvorené Bohu. Uzatvárate svoje srdcia do svojej choroby, a nie ste otvorení ani Božej vôli, ani milostiam, ktoré vám Boh chce dať. Modlite sa skôr takto: ,Pane, nech sa vo mne naplní tvoja vôľa.‘ Len tak vám Boh bude môcť odovzdať svoje milosti podľa vašich skutočných potrieb, ktoré pozná lepšie než vy. Môže to byť milosť uzdravenia, novej sily, svetla, radosti… Stačí len, aby ste otvorili svoje srdcia Bohu. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

Modlitba zasvätenia

Mária, ty stojíš pod krížom; zasväcujem ti všetko utrpenie, ó Matka bolesti. Viem, že nikto na svete netrpel, netrpí a nebude trpieť toľko ako ty. Vidím ťa tichú a zaliatu slzami, vzpriamenú, nie zlomenú: do tvojho srdca sa vlieva všetko utrpenie tohto sveta, a ty ho zjednocuješ s Ježišovým Srdcom a prinášaš ho ako obetu, ustavičnú Eucharistiu.
Matka sedembolestná s prebodnutým srdcom, Ježišovo Srdce za nás zomrelo a necíti už na kríži nijakú bolesť. Miestom výkupného utrpenia je teraz tvoje Srdce. V týchto mukách, ktoré potrvajú až do skončenia sveta, tebe, Spolutrpiteľke, odovzdávam všetky utrpenia, ktoré nikto neodovzdal. Ó Mária, prostrednica a spoluvykupiteľka z láskavej vôle svojho Syna, nech tieto utrpenia nie sú neužitočné, ale nech slúžia na vykúpenie duše i tela.

Antifóna

Každý život je omšou a každá duša je hostiou. (Marta Robinová)

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)