Zasvätenie období vyprahnutosti, v ktorých nepociťujeme Božiu prítomnosť  

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Duchu Svätý, zapálil si v nás oheň; v ňom sa modlíme, rozjímame a robíme pokánie. Ak by si nás opustil, naše duše by nemohli žiť, tak ako naše telo, keby vyhaslo slnko.
Môj presvätý Pane a Posvätiteľ, všetko, čo je vo mne dobré, je tvoje…
Ak sa nepodobám svätým, tak je to preto, že si nežiadam dosť vrúcne tvoju milosť, že nežiadam milosť dostatočne veľkú a nevyužívam s horlivosťou ani tú, ktorú si mi dal. Umocňuj vo mne milosť lásky, hoci jej nijako nie som hoden.
Je vzácnejšia než čokoľvek na svete. Radšej ju než všetko, čo mi môže ponúknuť svet. Ach, daj mi ju! Je mojím životom!

(kardinál Newman)

Žalm 22

Bože môj. Bože môj, prečo si ma opustil?
Slová môjho náreku sú ďaleko od toho,
kto by ma zachránil.
Bože môj, volám vo dne, a nečuješ,
volám v noci, a nenachádzam pokoja.
A predsa ty si svätý,
ty tróniš na chválach Izraela.
V teba dúfali naši otcovia,
dúfali a vyslobodil si ich.
Ku tebe volali a boli spasení,
v teba dúfali a zahanbení neboli.

No ja som červ, a nie človek,
ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie
Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia,
vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou.
„Úfal v Pána, nech ho vyslobodí,
nech ho zachráni, ak ho má rád.“

Veď ty si ma vyviedol z lona
a na prsiach matky si mi dal spočinúť.
Od samého zrodu som odkázaný na teba.
Ty si môj Boh, odkedy ma mať povila.
Nevzďaľuj sa odo mňa,
lebo sa blíži ku mne nešťastie
a nieto, kto by mi pomohol.

Obkľučuje ma stádo juncov,
obstupujú ma býky z Bášanu.
Otvárajú na mňa svoje papule
ako lev, čo plieni a reve.
Rozlievam sa sťa voda
a uvoľňujú sa vo mne všetky kĺby.
Srdce mi mäkne ako vosk
a topí sa mi v útrobách.
Podnebie mi vysychá ako črepiny
a jazyk sa mi lepí k hrtanu.
Do prachu smrti ma odvádzaš.

Obkľučuje ma svorka psov,
obstupuje ma tlupa zlosynov.
Prebodli mi ruky a nohy,
môžem si spočítať všetky svoje kosti.
Lež oni si ma premeriavajú a skúmajú;
delia si moje šaty a o môj odev hádžu lós.

Ale ty, Pane, nevzďaľuj sa odo mňa,
ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc.
Chráň mi dušu pred kopijou
a môj život pred pazúrmi psov.
Vysloboď ma z tlamy levovej,
mňa úbohého chráň pred rohmi byvolov.
Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom
a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť.

Chváľte Pána, vy, ktorí sa ho bojíte,
oslavujte ho, všetci Jakubovi potomci.
Nech majú pred ním bázeň
všetky pokolenia Izraelove,
veď on nepohŕda, ani neopovrhuje
nešťastným chudákom;
ani svoju tvár neodvracia od neho,
lež vyslyší ho, keď volá k nemu.

Tebe patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení
a svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja Pána.
Chudobní sa najedia a budú nasýtení
a Pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú:
„Naveky nech žijú ich srdcia!“
Pána budú spomínať a k nemu sa obrátia
všetky zemské končiny,
jemu sa budú klaňať všetky rodiny národov.

Veď Pánovo je kráľovstvo,
on panuje nad národmi.
Jemu jedinému sa budú klaňať všetci,
čo spia pod zemou,
pred jeho tvárou padnú na zem všetci,
čo zostupujú do prachu.

Aj moja duša bude preňho žiť
a jemu bude slúžiť moje potomstvo.
Budúcim pokoleniam sa bude rozprávať o Pánovi
a jeho spravodlivosť budú ohlasovať ľudu,
ktorý sa narodí: „Toto urobil Pán.“

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

 25. marca 1992:
„Drahé deti! Dnes – ako nikdy predtým – vás volám, aby ste moje posolstvá prežívali a uskutočňovali ich vo svojom živote. Prišla som k vám, aby som vám pomáhala, a preto vás žiadam, aby ste zmenili svoj život, lebo ste sa dali na zlú cestu, cestu záhuby. Keď som vám hovorila: Obráťte sa! Modlite sa! Postite sa! Zmierte sa! – prijímali ste tieto posolstvá povrchne. Začali ste ich prežívať, ale potom ste sa ich vzdali, lebo vám boli ťažké.

Nie, drahé deti! Ak je niečo dobré, máte v tom dobre vytrvať, a nie si myslieť: Boh ma nevidí, nepočuje a nepomáha! A tak ste sa kvôli svojim žalostným záujmom vzdialili od Boha a odo mňa. Prostredníctvom vás som chcela vytvoriť oázu pokoja, lásky a dobroty. Boh chcel, aby ste svojou láskou a s jeho pomocou robili zázraky, a tak boli príkladom.

Preto vám hovorím: satan sa zahráva s vami a s vašimi dušami, a ja vám nemôžem pomôcť, lebo ste vzdialení od môjho Srdca. Preto sa modlite a prežívajte moje posolstvá! Potom uvidíte zázraky Božej lásky vo svojom každodennom živote. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

Modlitba zasvätenia

Mária, zasväcujem ti všetky chvíle, v ktorých viditeľne, citeľne strácam Boha, v ktorých mi obeta tvojho Syna nič nehovorí. Zaodej ma svojou vierou a svojou nádejou, aby som nezlyhal a nezastavil sa na ceste. Zasväcujem ti svoje obdobia vyprahnutosti, svoje duchovné noci a chvíle, keď už nepoznávam telo tvojho Syna ani vo sviatostiach, ani v bratoch, najmä v tých najúbohejších.

Mária, vládkyňa nad hrôzami, odovzdávam ti svoje úzkosti a pochybnosti, chvíle paniky a malé umierania, zasväcujem ti hodinu svojej agónie. Tebe patrí môj život a moja smrť, aby si nimi uctila svojho Syna a oslávila Boha.

Zasväcujem ti život a smrť svojich rodičov a blízkych.

Antifóna

Noc ducha dopustil na Matku nebies Kráľ,
jej srdce zamiera a preniká ho žiaľ.
Vari to znamená, že trpieť dobrom je?
Ach, nad bolesť z lásky čírejšie blaho niet!

Všetko, čo Pán mi dal, naspäť môže vziať.
Nech pritom bolesťou nešetrí kvôli mne.
Aj keby sa mi skryl, som ochotná čakať,
kým zasvitne mi deň, keď viera pominie.

(sv. Terézia z Lisieux, báseň „Pourquoi je t´aime, ô Marie“ – Prečo ťa milujem, Mária)

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)