Zasvätenie našich myšlienok a slov

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Duchu Svätý, božský Zástanca, Otec chudobných, Tešiteľ zarmútených, Posvätiteľ duší, padám na tvár v tvojej prítomnosti, klaniam sa ti v najhlbšej poddanosti a tisíckrát opakujem spolu so serafínmi, ktorí stoja pred tvojím trónom: Svätý! Svätý! Svätý!

Ty si naplnil Máriinu dušu nesmiernymi milosťami a zapálil srdcia apoštolov svätou horlivosťou, milostivo roznieť svojou láskou aj moje srdce. Ty si Božský duch, posilňuj ma v boji proti zlým duchom; si Oheň, zapáľ vo mne plameň svojej lásky; si Svetlo, osvieť ma poznaním večných vecí; si Holubica, daj mi čisté správanie; si Dych plný nehy, rozožeň búrky, ktoré vo mne vyvoláva vášeň; si Jazyk, nauč ma, ako ťa chváliť bez prestania; si Oblak, zahaľ ma tôňou svojej ochrany; si napokon Pôvodca všetkých nebeských darov: ach, zaprisahávam ťa, oživuj ma milosťou, posväcuj ma svojou láskou, veď ma svojou múdrosťou; svojou dobrotou si ma adoptuj za svoje dieťa a zachráň ma svojím nekonečným milosrdenstvom, aby som ťa nikdy neprestal velebiť, chváliť a milovať už tu na zemi a potom v nebi naveky.

(sv. Alfonz z Liguori)

Prológ: Jn 1, 1-18

Na počiatku bolo Slovo
a Slovo bolo u Boha
a to Slovo bolo Boh.

Ono bolo na počiatku u Boha.
Všetko povstalo skrze neho
a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.
V ňom bol život
a život bol svetlom ľudí.
A svetlo vo tmách svieti,
a tmy ho neprijali.

Bol človek, ktorého poslal Boh,
volal sa Ján.
Prišiel ako svedok
vydať svedectvo o svetle,
aby skrze neho všetci uverili.
On sám nebol svetlo,
prišiel iba vydať svedectvo o svetle.

Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka,
prišlo na svet.
Bol na svete
a svet povstal skrze neho,
a svet ho nepoznal.
Prišiel do svojho vlastného,
a vlastní ho neprijali.

Ale tým, ktorí ho prijali,
dal moc stať sa Božími deťmi:
tým, čo uverili v jeho meno,
čo sa nenarodili ani z krvi
ani z vôle tela
ani z vôle muža,
ale z Boha.

A Slovo sa telom stalo
a prebývalo medzi nami.
A my sme uvideli jeho slávu,
slávu, akú má od Otca jednorodený Syn,
plný milosti a pravdy.

Ján o ňom vydal svedectvo a volal:
„Toto je ten, o ktorom som hovoril:
Ten, čo príde po mne,
je predo mnou,
lebo bol prv ako ja.“
Z jeho plnosti sme my všetci dostali
milosť za milosťou.

Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša,
milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.
Boha nikto nikdy nevidel.
Jednorodený Boh, ktorý‘ je v lone Otca,
ten o ňom priniesol zvesť.

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

25. februára 1989:
„Drahé deti! Dnes vás volám k modlitbe srdcom. V tomto čase milosti si želám, aby sa každý z vás zjednotil s Ježišom. Bez nepretržitej modlitby nemôžete pochopiť krásu a veľkosť milosti, ktorú vám Boh ponúka. Preto, deti moje, po celý čas napĺňajte svoje srdce i tými najmenšími modlitbami! Ja som s vami a neustále bdiem nad každým srdcom, ktoré sa mi daruje. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

Modlitba zasvätenia

Mária, Matka Slova, zasväcujem ti svoju myseľ i srdce, to miesto, kde sa môžu zrodiť slová potešujúce a povzbudzujúce, ale aj zlé myšlienky, čo človeka poškvrňujú. Mária, nech z pokladu môjho vnútra vychádzajú len dobré veci, tak ako z tvojho srdca vyšiel poklad, ktorý obohatil celý svet. Matka Slova, uchráň ma od prázdnych rečí, nech moje slová sú modlitbou, nech zasievajú do sŕdc Slovo.
Mária, ty si ako tiché ústa apoštolov, zasväcujem ti svoj jazyk; bdej pri bráne mojich perí, k mojim ústam postav anjelskú stráž, a predovšetkým zrod‘ vo mne Slovo, aby moje srdce pretekalo krásnymi slovami.

Antifóna

Hľaďme v lone Máriinom
na to Srdce, čo je ohňom
a čo plné Ducha volá:
Láska, Láska, Láska Božia!

(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)