Zasvätenie našich myšlienok a slov

Kto je so synom dôvernejšie a pevnejšie spojený než jeho mat­ka? A s Božím Synom Božia Matka, ktorá ho počala, nosila vo svojom lone, obklopovala a vnímala ako prevznešenú súčasť seba samej? Materstvo poskytuje výsadu mať a nosiť dvoch duchov, dve srdcia a dva životy v jednom tele. Božie materstvo dalo Pan­ne Márii výsadu v poriadku prirodzenom i v poriadku milosti mať v sebe Ježiša ako svoju vznešenú súčasť, jeho ducha, srdce a život tak dôverne, tak blízko vlastnému duchu, srdcu a životu, že Ježiš je duchom jej ducha, srdcom jej srdca a životom jej živo­ta.

Mária, dávaš život Ježišovi, pretože je tvojím Synom. Prijímaš ho od neho, lebo je tvojím Bohom. A takto si ho vzájomne dávate a prijímate. Syn ako Božské Slovo dáva a zároveň prijíma od Ot­ca bytie, život a slávu vo večnosti a odovzdáva Duchu Svätému: takisto ty, svätá Panna, pretože máš česť byť Matkou vteleného Slova, nasleduješ jeho príklad a život dávaš a zároveň prijímaš: dávaš ho Ježišovi a prijímaš ho od neho; dávaš mu život tak, že oživuješ svojím srdcom a duchom jeho srdce a ducha, a prijímaš zo srdca a tela Ježiša, ktorý v tebe prebýva, život pre svoje srdce, telo a ducha.

(Pierre de Bérulle)

No Cirkev poučená Duchom Svätým a na základe skúseností, ktoré získala v priebehu vekov, vyznáva, že úcta k preblahoslavenej Panne Márii – podriadená však úcte Božského Vykupiteľa a v súlade s ňou – má veľkú pastoračnú účinnosť a veľký vý­znam pre obnovu kresťanského života. Ľahko možno pochopiť príčinu tejto účinnosti. Mnohostranné Máriino poslanie, ktoré má v Božom ľude, je naozaj nadprirodzená skutočnosť, ktorá pôsobí v tele Cirkvi, a to účinným a plodným spôsobom. Je osožné po­zrieť sa na jednotlivé rysy tohto poslania: všetky a každý podľa svojej účinnosti sledujú ten istý cieľ – vytvoriť v synoch du­chovnú podobu prvorodeného Syna. Materský príhovor svätej Panny, príklad jej svätosti a božská milosť, ktorá je v nej, to všetko je pre ľudské pokolenie dôvodom k nadprirodzenej nádeji.

(Pavol VI., Mariánsky kult, 57)