Zasvätenie utrpenia

Podľa svätého Efréma vďaka Márii sa vykúpenie vzťahuje na všetkých hriešnikov až po duše pri bránach pekla.

Aké lahodné prisľúbenia sa o tom dozvedela z Pánových úst svätá Brigita! V jej knihe zjavení čítame, že jedného dňa počula, ako sa Ježiš zhováral s Pannou Máriou a povedal jej: „Matka moja, žiadaj si, čo len chceš; nikdy neodmietnem ani jednu z tvo­jich prosieb.“ A dodal: „Vedz, že každému, kto ma v tvojom me­ne požiada o nejakú milosť, aj keď je hriešny, sľubujem, že ju dostane za podmienky, že sa chce obrátiť.“

Svätá Gertrúda mala rovnaké zjavenie: počula nášho Vykupiteľa, ako hovorí Panne Márii, že vo svojej všemohúcnosti jej dovolil, aby podľa vlastného uváženia využívala jeho súcit voči hriešnikom, ktorí sa k nej utiekajú.

(sv. Alfonz z Liguori)

Ó Mária, Chrám Trojice, Mária, nositeľka ohňa, Mária, rozdávateľka milosrdenstva! Mária, ty dávaš vzrast božskému Plo­du! Mária, v istom zmysle vykupiteľka ľudského pokolenia! (Či nespasilo svet utrpenie tvojho tela v tele Slova?) Kristus sa stal Vykupiteľom svojimi mukami; ty bolesťou svojho tela a duše.

(sv. Katarína Sienská)

Kríž je jediná obeta Krista, ktorý je jediný „prostredník medzi Bohom a ľuďmi“ (1 Tim 2, 5). Ale pretože sa Boží Syn svojím vtelením „určitým spôsobom zjednotil s každým človekom“ (GS, 22), „dáva všetkým možnosť, aby sa spôsobom známym je­dine Bohu stali účastnými na tomto veľkonočnom tajomstve“ (GS, 22). Ježiš Kristus vyzýva svojich učeníkov, aby vzali svoj kríž a nasledovali ho (pórov. Mt 16, 24), lebo on trpel za nás a zanechal nám tak príklad, aby sme kráčali v jeho šľapajach (pórov. 1 Pt 2, 21). Chce totiž zapojiť do svojej vykupiteľskej obety aj tých, ktorí ako prví okusujú jej dobrodenie (pórov. Mk 10, 39; Jn 14, 18-19; Kol 1, 24). To sa v najvyššej miere uskutočňuje v osobe jeho matky, ktorá je vnútornejšie spojená s tajomstvom jeho vykupiteľského utrpenia ako ktokoľvek iný (pórov. Lk 2, 35).

„Okrem kríža niet iného rebríka, po ktorom by sa dalo vystúpiť do neba“ (sv. Ružena z Limy).

(Katechizmus katolíckej Cirkvi, 618)