Zasvätenie všetkej lásky na svete

Kristus na kríži povedal: „Žena, hľa, tvoj syn.“ Týmito slova­mi otvoril srdce svojej Matky novým spôsobom. Krátko nato do boku Ukrižovaného vniká kopija rímskeho vojaka. Prebodnuté Srdce sa stalo znamením vykúpenia, ktoré Baránok dokonal svo­jou smrťou.

Máriino Nepoškvrnené Srdce, otvorené slovami „Žena, hľa, tvoj syn“, sa duchovne stretáva so Srdcom Syna, rozjatreným vojakovou kopijou. Máriino Srdce roztvorila láska k svetu a k ľu­ďom, ktorých Kristus miloval a obetoval sa za nich na kríži až po prebodnutie.

Zveriť svet Nepoškvrnenému Srdcu Márie znamená priblížiť sa vďaka príhovoru Matky k samotnému Prameňu života, ktorý vytryskol na Golgote. Z prebodnutého srdca prýšti bez prestania vykúpenie a milosť. V ňom sa nepretržite uskutočňuje zadosťuči­nenie za hriechy sveta. Je nevyčerpateľným prameňom nového života a svätosti.

(Ján Pavol II., Portugalsko, máj 1982)

Uvážte, že po najsvätejšom Srdci Ježiša, najvyššieho Panov­níka neba a zeme, Máriino vznešené Srdce ako Kráľovnej anjelov a Matky Kráľa kráľov kraľuje nad všetkými srdcami, ktoré boli stvorené, aby milovali Boha.

(sv. Ján Eudes)

(PÚ) Mária je kráľovnou neba i zeme z milosti, tak ako Ježiš je Kráľom svojou prirodzenosťou i víťazstvom. Tak ako krá­ľovstvo Ježiša Krista je predovšetkým v srdciach a vo vnútri člo­veka podľa slov: Kráľovstvo Božie je vo vás (pórov. Lk 17, 21), aj kráľovstvo najsvätejšej Panny je predovšetkým vo vnútri člo­veka, čiže v jeho duši. V dušiach je so svojím Synom oslavovaná viac než vo všetkých viditeľných tvoroch a my ju spolu so svä­tými môžeme nazývať Kráľovnou sŕdc.

(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

Keďže Kristus bol Kráľom a Učiteľom, na Matku, ktorá ho porodila, sa máme pozerať ako na skutočnú Kráľovnú a Uči­teľku.

(sv. Atanáz)

Mária je Kráľovnou srdca, Kráľovnou Srdca nášho Boha, Kráľovnou našich sŕdc. Je Matkou Cirkvi a zároveň jej Srdcom. Matka, to je vlastne iba srdce. Toto „iba“ ju neumenšuje, totiž ona sa celá vkladá do srdca, a dáva ho nerozdelené.

(„Marie Intime “ – Dôverne s Máriou)

Podľa tejto vôle som sa ja, Boží Syn, stal človekom v Panne Márii, ktorej Srdce bolo ako moje Srdce; môžem povedať, že moja Matka a ja sme spasili človeka akoby jedným Srdcom, ja mukami srdca v tele a ona bolesťou srdca v láske.

(sv. Brigita, „Révélations“ – Zjavenia)