Zasvätenie chariziem a darov Ducha Svätého

(TM) Mária je vznešenou Božou formou, ktorú odlieval Duch Svätý, aby sa hypostatickým spojením stvárnil v ľudskej priro­dzenosti Bohočlovek a zbožštil človek skrze milosť. Tejto forme nechýba nijaká božská črta. Ktokoľvek sa do nej vloží a nechá sa spracovať, nadobudne črty Ježiša Krista, pravého Boha; bude sa to diať jemne a primerane ľudskej slabosti, bez ťažkého odumie­rania a namáhavej práce, bezpečne a bez obáv z klamú, pretože diabol nemal a nikdy nebude mať prístup k Márii, svätej a ne­poškvrnenej, na ktorej niet ani najmenšieho tieňa hriechu.

(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

O Márii, ktorá pôsobením Svätého Ducha počala vtelené Slo­vo a ktorá sa potom po celý život dala viesť jeho vnútorným pôsobením, budeme v tomto roku rozjímať a budeme ju napo­dobňovať predovšetkým ako ženu, ktorá poslušne počúva hlas Svätého Ducha, teda ako ženu ticha a počúvania, ženu nádeje, ktorá vedela ako Abrahám prijať Božiu vôľu „proti nádeji v ná­deji“ (Rim 4, 18). Plne vyjadrila túžby Jahveho chudobných a žiari ako vzor pre tých, čo sa celým srdcom spoliehajú na Božie prisľúbenia.

(Ján Pavol II., Tertio millennio adveniente, 48)