Zasvätenie sa Utešiteľke zarmútených

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Kráľ nebeský, Utešiteľ,
Duch pravdy,
ty si všade
a všetko napĺňaš,
poklad dobra a darca života,
príď a prebývaj v nás.
Očisti nás od každej poškvrny
a spas, Dobrotivý‘, naše duše.

(byzantská liturgia)

Žalm 46

Boh je naše útočište a sila
aj najistejšia pomoc v súžení.
Preto sa nebojíme, hoci by sa chvela zem
a vrchy na dno morské padali.
Nech hučia vody mora a nech sa vzdávajú
a vrchy nech sa trasa pod jeho náporom.

Riečne ramená obveseľujú Božie mesto,
posvätný stánok Najvyššieho.
Nezachveje sa, veď Boh je v jeho strede,
už od úsvitu mu Boh pomáha.
Národy sa bária, klátia sa kráľovstvá;
tu zaznie jeho hlas a zem sa roztápa.

S nami je Pán zástupov,
naším útočišťom je Boh Jakubov.

Poďte a pozrite na diela Pánove,
aké úžasné veci vykonal na zemi.
Zo všetkých končín zeme odstraňuje vojny,
láme luky a drúzga oštepy
a štíty v ohni spaľuje.
Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh,
vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem.

S nami je Pán zástupov,
naším útočišťom je Boh Jakubov.

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

25. februára 1991:
„Drahé deti! Dnes vás volám, aby ste sa rozhodli pre Boha, pretože v dôsledku nepokoja vo svojom srdci ste sa vzdialili od Boha. Boh je Pokoj sám, preto sa k nemu priblížte v osobnej modlitbe a potom prežívajte pokoj vo svojich srdciach. Potom bude pokoj z vašich sŕdc prúdiť ako rieka do celého sveta. Nehovorte o pokoji, ale šírte ho! Požehnávam každého z vás a každé vaše dobré rozhodnutie. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

Modlitba zasvätenia

Mária, si Matkou všetkých bolestí, pretože si ich všetky zakúsila. Tvoja duša bola s dušou tvojho Syna, keď plakal nad Lazárom, ktorého telo sa rozkladalo kvôli Adamovmu hriechu. Mária, spolu s jeruzalemskými dcérami si žialila nad chrámom a nad deťmi svojho ľudu. Mária, v hodine agónie si v srdci plakala krvavými slzami; v deň prvých Turíc si zakúsila ohnivé slzy Ducha Svätého, ktoré ti priniesli plnosť útechy. Zasväcujem sa tvojmu nepoškvrnenému Srdcu, ktoré vyžaruje lahodné svetlo všetkej útechy Ducha Svätého. O Utešiteka, nevesta Utešiteľa, zasväcujem sa tvojej nekonečnej nehe. Zástankyňa moja, obraňuješ ma pred všetkými diablovými obvineniami, podloženými množstvom mojich hriechov. Ó Matka, tvoja láska dáva deťom vždy za pravdu; zasväcujem sa tvojmu najnežnejšiemu Srdcu, aby som sa i ja stal utešiteľom, synom, čo je celkom podobný Matke.

Antifóna

By dieťa mohlo mať ku matke vrúcny cit, vidieť musí na nej, že cíti spolu s ním. Matka moja milá, čo slz si vyliala, kým ku sebe celkom si ma pritiahla.
Keď o tebe, Matka, Písmo hovorí, cítim ťa pri mne, nie si vzdialená, že tvoje dieťa som, ja ľahko uverím, veď smrteľná si tiež a trpíš ako ja.

(sv. Terézia z Lisieux, báseň „Pourquoi je t´aime, ô Marie“ – Prečo ťa milujem, Mária)

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)