Zasvätenie chariziem a darov Ducha Svätého

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Duchu Svätý, zroď a formuj Božie deti so svojou božskou, vernou nevestou Máriou! Ty si s ňou a v nej stvárňoval Ježiša, Hlavu mystického tela; spolu s ňou a v nej máš vytvoriť i všetky jeho údy. Žiadnu Božskú osobu neplodíš v jej božskosti, ale ty jediný stvárňuješ Božské osoby mimo ich božskej prirodzenosti a všetci svätí, ktorí žili a budú žiť do konca vekov, sú takisto dielom vašej spoločnej lásky s Máriou.

(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

Žalm 84

Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov,
túži a zmiera moja duša
po nádvoriach Pánových.
Moje srdce i moje telo
vznášajú sa k Bohu živému.
Veď aj vrabec si nájde príbytok
a lastovička hniezdo,
kde vkladá svoje mláďatá:
tvoje oltáre, Pane zástupov,
môj kráľ a môj Boh.

Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome
a bez prestania ťa velebia.
Blažený človek, ktorému ty pomáhaš,
keď sa chystá na svätú púť.

Až pôjdu vyprahnutým údolím,
premenia ho na prameň,
lebo ranný dážď ho odeje požehnaním.
Stúpajú a síl im stále pribúda,
až na Sione uvidia Boha najvyššieho.

Pane, Bože zástupov, čuj moju modlitbu,
vypočuj ma, Bože Jakubov.
Bože, náš ochranca, pohliadni
a pozri na tvár svojho pomazaného.

Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší
než iných tisíce.
Radšej chcem stáť na prahu
domu svojho Boha,
ako prebývať v stanoch hriešnikov.

Lebo Pán, Boh, je slnko a štít,
milosť a slávu udeľuje Pán;
neodoprie dobro tým, čo kráčajú v nevinnosti.
Pane zástupov,
blažený človek, čo sa spolieha na teba.

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

23. mája 1985:
„Drahé deti! V tieto dni vás zvlášť volám, aby ste otvorili svoje srdcia Duchu Svätému. Najmä v tieto dni Duch Svätý pôsobí skrze vás. Otvorte svoje srdcia a odovzdajte svoj život Ježišovi, aby on pôsobil prostredníctvom vašich sŕdc a upevnil vás vo viere. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

Modlitba zasvätenia

Mária, si dokonalou krásou, si krajšia než najkrajšie z ľudských detí; Mária, prečistou láskou stvárňovaná v lone svätej Anny; Mária, holubica moja, moja dokonalá, v ktorej niet poškvrny, ani sebectva, ani myšlienky na seba; Mária, si vnútorne krásna, pretože sa podobáš Múdrosti, ktorá si z tvojho srdca, z tvojho lona a z celej tvojej materskej duše urobila trón. Ó nádhera, našiel som ťa a viac ťa nepustím, kým si ma natoľko neprivinieš k sebe, že sa zrodím pre dokonalosť, dokonale podobný Kristovi.
Nech sa skrze objatie, v ktorom Duch Svätý zovrel svoju nevestu, nezmazateľne do mňa vtlačí dokonalá podoba a nech mi všetky charizmy a dary Otca úbohých navrátia prvotnú podobnosť na Boží obraz a pripravia ma na stretnutie so Ženíchom.

Antifóna

Pozri na Máriu, akým je zázrakom:
Pán k nej zostúpil, aby sa stal sluhom,
Slovo do nej vošlo, tiché do jej lona,
blesk z neba k nej prišiel, no bez hluku hroma,
Pastier ku nej vstúpil – a Baránok sa zrodil.

(sv. Efrém)

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)