Zasvätenie sa Márii ako prostredníčke

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Duch Svätý, Duch Tešiteľ, ty si v deň Turíc zostúpil na apoštolov, aby si ich srdcia naplnil milosťou, láskou a múdrosťou; pre túto štedrosť a nekonečné milosrdenstvo naplň aj mne dušu milosťou a daj, nech moje vnútro pocíti nevýslovnú nehu tvojej lásky. Príď, Duchu Svätý, a z výšin nebies zošli na nás lúč svojho jasu; príď, Otče chudobných, príď, Darca nebeských darov; príď, Svetlo sŕdc. Náš jediný Tešiteľ! Príď, nežný ženích našich duší, náš pokoj a naša radosť; príď, ty, čo zahladzuješ hriechy sveta, ty, čo uzdravuješ naše neduhy. Príď, Sila silných, Opora slabých, Učiteľ pokorných, Postrach pyšných; príď, Sláva živých, Nádej a Spása mŕtvych; príď, môj Bože, a vlej mi do srdca poklady svojich darov a milosrdenstva. Daruj mi múdrosť, aby som sa opojil tvojou láskou; dar rozumu, aby ma osvietilo svetlo z výsosti; dar rady, aby som sa neodvrátil od tvojich príkazov; dar sily, aby som bojoval s odvahou; dar poznania, aby som sa naučil poznávať tvoje sväté pravdy; dar zbožnosti, aby sa moje srdce poddalo pôsobeniu tvojej milosti, a dar bázne, aby sa moja duša obávala tvojho súdu. Ó nežný miláčik čistých duší! Zapáľ a roznieť moje srdce lahodným a prevzácnym plameňom svojej lásky, aby sa pozdvihlo až k tebe, môjmu jedinému cieľu a bezodnému zdroju všetkých dobier. Nežný miláčik čistých a nevinných duší, ty poznáš moju nesmiernu slabosť; pre svoje zmilovanie drž nado mnou milosrdnú ruku a daj, aby som vyšiel zo seba a ponoril sa do teba. Prevráť, rozbi, znič a vyžeň zo mňa všetko, čo chceš, nech som taký, akým ma chceš mať; nech sa môj život stane tebe milou obetou a nech ma láska úplne strávi.
Ach, kto mi získa túto priazeň? Pozri sa na svoje úbohé stvorenie: vo dne, v noci vzdychá za tebou. „Moja duša dychtí po Bohu, po Bohu živom“; kedyže sa objavím pred tvárou, kde je trón všetkých milostí? Kedy pôjdem k Pánovmu svätostánku? Kedy vstúpim do domu môjho Boha? Kedy sa nasýtim slávou tvojej prítomnosti? Kedy sa oslobodím od útokov pokušenia? Kedy prejdem hradbou tejto smutnej smrteľnosti? O ohnisko večnej žiary! Pomôž mi vrátiť sa do hlbiny, z ktorej som vyšiel, aby som ťa tam spoznal tak, ako ma ty poznáš, miloval tak, ako ma ty miluješ, a v spoločenstve vyvolených naveky sa sýtil pohľadom na tvoju tvár. Amen.

(Louis de Grenade)

Jdt 13, 18-20

Požehnaná si, dcéra, od Boha najvyššieho
nad všetky ženy na svete.
A zvelebený je Pán, Boh náš,
ktorý stvoril nebo i zem.

A ktorý ťa viedol, aby si úderom zasiahla
hlavu kniežaťa našich nepriateľov.
Preto nevymizne tvoja chvála zo sŕdc ľudí,
ktorí si budú naveky pripomínať Pánovu silu.
Nech ťa Boh za toto naveky vyvýši,
nech ťa zahrnie dobrami za to,
že si nešetrila svoj život,
keď bol ponížený náš rod,
ale zabránila si nášmu pádu tým,
že si správne kráčala pred tvárou nášho Boha.

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

25. apríla 1991:
„Drahé deti! Dnes vás všetkých pozývam, aby sa vaša modlitba stala modlitbou srdca. Každý z vás by si mal nájsť čas na modlitbu, aby ste v modlitbe objavili Boha. Neželám si, aby ste o modlitbe hovorili, ale aby ste sa modlili. Každý deň by ste mali naplniť modlitbou vďaky za život a za všetko, čo máte. Želám si, aby ste život nepremárnili prázdnymi rečami, ale aby ste oslavovali Boha skutkami. Som s vami a ďakujem Bohu za každú chvíľu strávenú s vami. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

Modlitba zasvätenia

Mária, vo chvíli, keď božskú spravodlivosť pohltila tvoja najnežnejšia materinská láska, Boh ti zveril moc nad svojím milosrdenstvom a náš jediný prostredník z teba urobil zvrchovanú darkyňu všetkých milostí, aby jeho mystické telo žilo z lásky Ženícha k neveste.

Mária, zasväcujem sa ti, nech moje srdce i môj rozum sú ti bezvýhradne otvorené, aby som si skrze tvoje prostredníctvo úplne získal Boha, ktorému úplne patríš. Celkom sa ti odovzdávam; chcem byť sprostredkovateľom prostredníčky, nech všetko vo mne ťa ctí a o tebe rozpráva, vyjadruje tvoju krásu a krásu Boha, z ktorého obdivuhodnej milosti si nepoškvrnené počatá.

Antifóna

Mária, ty osvetľuješ našu noc. Ten, kto kráča v tvojich šľapajach, už nekráča v tme, ale má svetlo života.

(sv. Bernard)

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)