Zasvätenie božských čností

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vzývanie Ducha Svätého

Prevrav, Duchu Svätý,
stvoriteľskou mocou,
otvor v srdci prameň
s čistou, spásnou vodou,
ktorá spasí všetkých,
aj s ťažkými hriechmi.

Komu niet pomoci,
aj toho uzdraví,
keď pretrie mu oči,
previnu odstráni,
že hriešnik najväčší
v nebi až zažiari.

Ja som v stave horšom
ako Magdaléna,
Lazár skrytý hrobom,
zo Samárie žena,
a preto ťa prosím,
daruj mi z tej vody.

Túžim piť ju, žiadam,
je nesmiernej ceny,
vyčísliť sa nedá.
Nech si oslávený,
slávou o to väčšou,
o čo milosť väčšia.

Pomôž, som trstina,
klátim sa, neschopný,
zabráň mi meniť sa
jak vietor v chmúrne dni,
závoj mysle odstráň,
som sleporodený.

(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

Chválospev Anny (1 Sam 2,1-10)

Srdce mi plesá v Pánovi,
v mojom Bohu rastie moja sila.
Otvorím si ústa proti mojim nepriateľom,
lebo sa radujem z tvojej pomoci.

Nik nie je taký svätý ako Pán,
lebo ani niet iného okrem teba,
a nik nie je taký mocný ako náš Boh.
Nemnožte naduté reči
a nevychvaľujte sa.
Z vašich úst nech zmizne vystatovanie,
lebo Boh je Pán poznania,
on zvažuje skutky.

Luk silákov sa zlomil,
slabí sa opásali silou.
Tí, čo boli sýti, dávajú sa prenajímať za chlieb,
no tí, čo hladovali, už nepoznajú núdzu.
Neplodná rodí mnoho ráz
a tá, čo má veľa detí, vädne.
Pán dáva smrť i život,
uvádza do ríše smrti a vyvádza naspäť.
Pán dáva schudobnieť, ale aj zbohatnúť,
ponižuje aj vyvyšuje.
Dvíha z prachu bedára
a zo smetiska povyšuje chudobného.
Usádza ho medzi kniežatá
a dáva mu trón slávy.

Pánova patria základy zeme
a na ne postavil zemekruh.
On chráni kroky svojich svätých
a bezbožní onemejú vo tme,
lebo človek nezvíťazí svojou silou.
Pán zdrví svojich protivníkov,
v nebi nad nimi zahrmí.
Pán bude súdiť končiny zeme,
vládu odovzdá svojmu kráľovi
a pozdvihne moc svojho pomazaného.

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria

2. februára 1990:
„Drahé deti! Som s vami deviaty rok. Už deväť rokov vám chcem povedať, že Boh, váš Otec, je jediná cesta, pravda a život. Chcem vám ukázať cestu, ktorou dosiahnete večný život. Chcem byť vaším putom na upevnenie viery. Vezmite ruženec a zhromaždite svoju rodinu! To je najlepšia cesta spásy. Buďte príkladom pre svoje deti! Buďte príkladom pre neveriacich. (…) Chcem vašu pomoc; zjednoťte sa so mnou v modlitbe za neveriacich! Málo mi pomáhate. Máte málo lásky ku svojim blížnym. Boh vám dal lásku a ukázal vám, ako máte odpúšťať a milovať blížnych. Preto, deti moje, zmierte sa a očistite si dušu. Vezmite si ruženec a modlite sa! Všetky svoje utrpenia znášajte trpezlivo. Spomeňte si, ako Ježiš trpel za vás. Dovoľte, aby som bola vaším putom s Bohom a večným životom. Nevnucujte neveriacim vieru, ale im ju ukážte svojím životom a modlite sa za nich! Deti moje, modlite sa! Ďakujem, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

Modlitba zasvätenia

Mária, ty si videla Boha, nosila si ho vo svojom lone a dotýkala si sa ho; vychutnávala si Slovo života, no zostala si sama s mŕtvym Bohom v náručí; ty jediná si zachovala vieru v strašnú noc, keď tvoj Syn zostúpil do podsvetia. Matka všetkých nocí viery, zasväcujem sa tvojmu Srdcu, ktoré verilo tak, ako milovalo. Daj, aby som si pamätal na všetky tvoje slová i prisľúbenia a zachovával si ich v srdci, aby sa vierou hmatateľne uskutočnilo to, čo naše telesné oči ešte nevidia: tvoja prítomnosť medzi nami, príchod tvojho Syna v sláve a konečné obnovenie všetkého. Tak ako si ty jediná v mene celého sveta uverila prisľúbeniam Písma a anjelovým slovám, daj, aby som veril v mene tých, ktorí neveria v tvoje poslanie v dnešnej dobe. Vkladám sa do tvojej viery, nádeje, lásky a do všetkých čností, ktoré ti Duch Svätý vložil do duše už vo chvíli tvojho počatia.

Antifóna

Mária povedala:
Choďte, napite sa z prameňa a umyte sa v ňom.

Aj nám vraví:
Choďte, napite sa z prameňa a umyte sa v ňom.

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)