Stať sa rytierom Nepoškvrnenej

Otec dáva svetu ešte čas. Na jeho konci, ktorý sa nesie v duchu Kristovho príchodu, poskytuje čas milosrdenstva ľuďom dobrej vôle, malým, úbohým, všetkým, ktorí sa chcú pripodobniť Márii a nasledovať Ježiša. Dáva im Ducha Svätého, aby tak mohli pre­ žiť celé tajomstvo lásky, ktoré prežíval Ježiš so svojou Matkou tu na zemi.

(P. Thomas, „La vie cachée de Marie “ – Máriin skrytý život)

(PU) Máriou sa začala spása sveta, Máriou sa má i zavŕšiť… Pri druhom príchode Ježiša Krista Mária má byť poznaná a zja­vená prostredníctvom Ducha Svätého, aby cez ňu ľudia poznali a milovali Krista a slúžili mu. Lebo už zaniknú dôvody, pre ktoré Duch Svätý svoju nevestu po celý život chránil v skrytosti a v do­be hlásania evanjelia ju zjavoval len málo.

(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

Maximilián Kolbe bol ako málokto preniknutý tajomstvom Božieho vyvolenia Panny Márie. Jeho srdce i myšlienky sa oso­bitným spôsobom sústreďovali na „nový začiatok“, ktorým bolo v ľudských dejinách nepoškvrnené počatie Matky vteleného Vy­kupiteľa.
Maximilán Kolbe prenikol do tohto tajomstva v mimoriadnej hĺbke a šírke: nie abstraktne, ale v živej súvislosti Boha-Trojice, Otca, Syna a Ducha Svätého, s jeho spasiteľským zámerom so svetom. Hovorí: „Usilujme sa byť ustavične, každý deň v prítom­nosti Nepoškvrnenej a tak sa viac priblížime k Srdcu Ježiša a Bo­ha Otca, k celej Svätej Trojici, lebo nijaké stvorenie nie je tak blízko k Bohu ako Nepoškvrnená. A takto aj my privedieme k Nepoškvrnenej a k Bohu tých, čo sú blízki nášmu srdcu.“ (M. Kolbe, list z Nagasaki. 6. 4. 1934)

(Ján Pavol II., druhá cesta do Poľska, jún 1983)